فصلنامه علوم زمین شماره۵

فصلنامه علوم زمین شماره۵
صاحب امتیاز نویسندگان:سید علی آقانباتی، جمشید افتخارنژاد، مصطفی زاهدی، ناصر خویی، منوچهر صدرزاده، منصور علوی نائینی، جعفر کیمیا قلم، محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران محموداحمدزاده هروی، داودزاده، فریده اسکندری، بهرام سامانی، شادی اشتری، منصور علوی نائینی، علی اکبر اسلامی، ابوالحسن رده، جعفر کیمیاقلم، محمدعلی ملاک پور
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۷۱

نویسندگان:سید علی آقانباتی، جمشید افتخارنژاد، مصطفی زاهدی، ناصر خویی، منوچهر صدرزاده، منصور علوی نائینی، جعفر کیمیا قلم، محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری