فصلنامه علوم زمین شماره۷

فصلنامه علوم زمین شماره۷
صاحب امتیاز نویسندگان:محمد هاشم امامی، محمدرضا ایران نژادی، ناصر خویی، عباس فارسی نیا، خسرو خسروتهرانی، حسین وزیری مقدم، یعقوب لاسمی، حسینعلی مختارپور، سید ناصر رئیس السادات، سیدرضا موسوی حرمی، محمد ولی ولی زاده، حبیب الله قاسمی
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سیدعلی آقانباتی، جمشید افتخارنژاد، مصطفی زاهدی، ناصر خوئی، منوچهر صدرزاده، منصور علوی نائینی، جعفر کیمیا قلم، محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۲

نویسندگان:محمد هاشم امامی، محمدرضا ایران نژادی، ناصر خویی، عباس فارسی نیا، خسرو خسروتهرانی، حسین وزیری مقدم، یعقوب لاسمی، حسینعلی مختارپور، سید ناصر رئیس السادات، سیدرضا موسوی حرمی، محمد ولی ولی زاده، حبیب الله قاسمی