فصلنامه علوم زمین شماره۹

فصلنامه علوم زمین شماره۹
صاحب امتیاز مانوئل بربریان، منوچهر قریشی، جعفر کیمیا قلم، سلیمان کوثری، مصطفی زاهدی، رسول میرزایی نوبری، علیرضا کریمی باوندپور، محمد طورچی، ج. مک کال
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی،‏ دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر مصطفی زاهدی، دکتر خوئی، دکتر منوچهر صدرزاده، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر جعفر کیمیاقلم، مهندس محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۵

مانوئل بربریان، منوچهر قریشی، جعفر کیمیا قلم، سلیمان کوثری، مصطفی زاهدی، رسول میرزایی نوبری، علیرضا کریمی باوندپور، محمد طورچی، ج. مک کال