فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۹;
صاحب امتیاز نویسندگان:دکتر سیدعلی آقانباتی، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر مصطفی زاهدی، دکتر ناصر خوئی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منوچهر صدرزاده، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر جعفر کیمیا قلم، مهندس محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران فریدون صحابی، حسن محسنی، ایرج نوایی، سیمین مهدی زاده تهرانی، سلیمان کوثری، پیمان پارسی، فریده حلمی، علیرضا آشوری، رابرت هوتر، ایانمارون، رابرت هاچر، سیامک آگاه
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۷۳

نویسندگان:دکتر سیدعلی آقانباتی، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر مصطفی زاهدی، دکتر ناصر خوئی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منوچهر صدرزاده، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر جعفر کیمیا قلم، مهندس محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری