فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۱;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۱;
صاحب امتیاز نویسندگان:مصطفی زاهدی، محمود رحمتی ایلخچی، اسدا... گرانمایه، رضا موسوی حرمی، ویکتور گاستین، حسن عباسی، محمد گیاهی، عبدالرضا طاهریان، حبیبه عطاپور، علیجان آفتابی، محمدحسن شریعت نیا، وحید صائب فر، محمد قویدل سیوکی، نصرا... خادم، دی. سی. فولی، ان. ای. فورمن
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سیدعلی آقانباتی، مانوئل بربریان، مصطفی زاهدی، ‌دکتر فریدون سحابی، کاظم سید امامی، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، جعفر کیمیاقلم، محمد لطفی، محمد ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۴

نویسندگان:مصطفی زاهدی، محمود رحمتی ایلخچی، اسدا... گرانمایه، رضا موسوی حرمی، ویکتور گاستین، حسن عباسی، محمد گیاهی، عبدالرضا طاهریان، حبیبه عطاپور، علیجان آفتابی، محمدحسن شریعت نیا، وحید صائب فر، محمد قویدل سیوکی، نصرا... خادم، دی. سی. فولی، ان. ای. فورمن