فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۳;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۳;
صاحب امتیاز نویسندگان : دکتر علی درویش زاده – میرصالح میرمحمدی- دکتر علیرضا عاشوری- دکترمحمد ولی ولی زاده – محمد علی اکرمی- دکتر محمد قویدل سیوکی- دکتر داراب رئیسی گهرویی – دکتر عبدالرحیم ذوالانوار-فریده حلمی- اردلان میرزایی- هوشنگ دشتبان- دکتر موسی نقره ئیان - سید
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران محمود احمدزاده، سید علی آقا نباتی، مانوئل بربریان، مصطفی زاده، فریدون سحابی (استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران)، کاظم سید امامی (استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمد لطفی، محمدعلی ملاک پور، سید علاءال
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۸۴

نویسندگان : دکتر علی درویش زاده – میرصالح میرمحمدی- دکتر علیرضا عاشوری- دکترمحمد ولی ولی زاده – محمد علی اکرمی- دکتر محمد قویدل سیوکی- دکتر داراب رئیسی گهرویی – دکتر عبدالرحیم ذوالانوار-فریده حلمی- اردلان میرزایی- هوشنگ دشتبان- دکتر موسی نقره ئیان - سید محسن طباطبایی منشچ- حسن شهریور