فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۵;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۵;
صاحب امتیاز نویسندگان: علی آقانباتی، محمدولی ولی زاده و محمود صادقیان، مهدی یزدی، عباس پاشایی، عزت اسلامی زاده، هوشنگ دشتبان
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران محمود احمدزاده، سید علی آقا نباتی، مانوئل بربریان، مصطفی زاده، فریدون سحابی (استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران)، کاظم سید امامی (استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمد لطفی، محمدعلی ملاک پور، سید علاءال
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۵

نویسندگان: علی آقانباتی، محمدولی ولی زاده و محمود صادقیان، مهدی یزدی، عباس پاشایی، عزت اسلامی زاده، هوشنگ دشتبان