فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۳ بهار ۱۳۹۶

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۳ بهار ۱۳۹۶
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محسن موذن- مهندس جعفر حسن پور
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محمد رضا قاسمی
طراح پشت جلد پرستو عطرسایی
طراح روی جلد پرستو عطرسایی
گرافیست نرگس غمامی، معصومه نورورزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۶

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۳ بهار ۱۳۹۶

۲. سخن سردبیر

۳. چینه‌نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در برش های باغک و شوریجه- خاور حوضه کپه‌داغ

۴. کانسار دره زنجیر؛ نمونه ای از کانسارهای روی- سرب با میزبان کربناته (MVT) در توالی رسوبی کرتاسه پیشین، حوضه جنوب یزد

۵. بررسی اشکال انحلالی سطحی و میزان توسعه آب زیرزمینی در ساختگاه قطعه ۴ تونل قمرود

۶. سنگ شناسی، زمین شیمی و زمین زمان سنجی گرانیتوییدهای جنوب باختر میامی

۷. سنگ‌نگاری و ژئوشیمی دولومیت‌های سازند شتری در برش کلمرد، ایران مرکزی

۸. ژئوشیمی ایزوتوپ¬های پایدار کربن و اکسیژن در کانسار غیر سولفیدی روی، سرب و مولیبدن احمدآباد (شمال باختر بهاباد)

۹. مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی، میانبارهای سیال و ژنز کانه زایی مگنتیت- آپاتیت همیجان، جنوب ‌باختر بهاباد، استان یزد

۱۰. مقایسه روند تغییرات کمی و کیفی آب دریاچه ارومیه با تأکید بر اطلاعات کرانه جنوب شرقی آن

۱۱. کانی‎شناسی و سنگ‌شناسی باتولیت گرانیتوییدی چهارگنبد، جنوب باختر کرمان

۱۲. تفسیر ساختار سنگ‎کره و پوسته در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی داده‎های ارتفاعی، ژئویید و میدان پتانسیل (گرانی و مغناطیس)

۱۳. ارزیابی متغیرهای مؤثر بر توزیع شکستگی‎ها در مخزن آسماری میدان نفتی هفتکل ‎(جنوب باختر ایران)

۱۴. تعیین مرز گاز و نفت با انجام مطالعات بررسی تغییرات دامنه لرزه‎ای بر پایه دورافت در یکی از مخازن ماسه‌ای جنوبی کشور

۱۵. شبیه‎سازی سناریوهای محتمل رخداد زمین‌لرزه در تهران

۱۶. چینه‌نگاری سازند شهبازان در حوضه لرستان

۱۷. کاربرد دورسنجی در آشکارسازی، شناخت و تحلیل ویژگی‎های زمین‎ساختی خط‌واره‌های مرتبط با دگرسانی درمنطقه بجستان، خاور ایران

۱۸. بررسی مراحل دگرریختی در بخش شمال¬باختری پهنه ساختاری سنندج-سیرجان

۱۹. کانه‌زایی و مطالعات میانبارهای سیال و ایزوتوپ گوگرد در کانسار شکربیگ، جنوب‌باختر مهاباد، پهنه سنندج- سیرجان

۲۰. ارزیابی پتانسیل آلودگی آرسنیک متأثر از فعالیت های معدنی در استان کرمان با استفاده از روش کریجینگ شاخص

۲۱. ارزیابی خطر روانگرایی در مسیر خط ۲ مترو رشت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

۲۲. ارزیابی آهنگ تولید گرمای حاصل از واپاشی هسته های پرتوزا در ماگماهای بستر چشمه‌های آب گرم محلات، ایران

۲۳. کانی شناسی، ژئوشیمی و فرایندهای تشکیل کانسنگ غیرسولفیدی برونزاد کانسار روی-سرب نوع رسوبی-بروندمی (SEDEX) آب باغ در پهنه سنندج-سیرجان

۲۴. ژئوشیمی ماسه‎سنگ های سازند رازک، جنوب خاور حوضه رسوبی زاگرس: کاربرد در تعیین جایگاه زمین ساختی، سنگ مادر و هوازدگی دیرینه

۲۵. بررسی زیست‌چینه‌نگاری نانوفسیل‌های آهکی سازند گورپی در برش کلچنار در شمال باختر ایذه

۲۶. ژئوشیمی و تحلیل فرکتال انکلاوها در توده گرانودیوریتی ده‌بالا برای بررسی فرایند هیبریداسیون ماگمایی

۲۷. تحول سیال‌های کانسارساز و ژنز کانسار آهن نوکه شمال سمنان: بر پایه شواهد میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار (S, C, O)