فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۱ پاییز ۱۳۹۵

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۱ پاییز ۱۳۹۵
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محسن موذن- مهندس جعفر حسن پور
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علی اصغر رحیم پور بناب
طراح روی جلد علی اصغر رحیم پور بناب
گرافیست نرگس غمامی، معصومه نورورزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۱ پاییز ۱۳۹۵

۲. سخن سردبیر

۳. مرز کامبرین- اردوویسین در کپه‌داغ باختری و البرز خاوری

۴. پتروژنز فعالیت آتشفشانی داسیتی و آندزیتی نئوژن ناحیه تل‌قربان- چاه‎برشک شمال شهربابک، کرمان- ایران

۵. بازسازی محیط رسوبی نهشته های آواری میوسن حوضه رسوبی زاگرس در برش های کوه آسکی و هورگان، گستره نیریز، حوضه زاگرس

۶. مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار کانسار مگنتیت- آپاتیت گزستان، ایران مرکزی

۷. بررسی نقش ساختارهای زمین‌شناسی در ابعاد فرکتالی شکستگی‌ها و آبراهه‌ها در جنوب باختری لنجان- اصفهان

۸. پالینوفاسیس و محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی (ایران مرکزی)

۹. رسوب‌شناسی سد­­های طولی دررودخانه الیاتو (جنوب باخترفریمان)

۱۰. تعیین موقعیت جنبشی بخش باختری پهنه گسلی میامی - البرز خاوری بر پایه شواهد آزمایشگاهی

۱۱. برهم کنش دگرریختی، فرسایش و رسوب‎گذاری همزمان با زمین‌ساخت بر هندسه و آرایش ساختارهای بخش مرکزی کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس، جنوب باختر ایران

۱۲. سنگ‌شناسی و ژئوشیمی سنگ‌های آتشفشانی اسیدی و پرلیت های آق‌کند، شمال زنجان

۱۳. تحلیل رخساره‌ها در گذر از نهشته‌های اردوویسین (بخش بالایی سازند شیرگشت) به سیلورین (بخش زیرین سازند نیور) در جنوب باختر کاشمر، شمال بلوک طبس

۱۴. تنوع زیستی دیرینه روزن بران کوچک پرمین (یاختاشین تا جلفین) بر پایه چینه نگاری سنگی و زیستی در برش آب‎گرم قزوین

۱۵. بررسی ترکیب شیمیایی و شرایط P-T تشکیل دیوپسید، گارنت و کانی‎های همراه در هورنفلس‎های کالک- سیلیکات در هاله دگرگونی الوند، همدان، باختر ایران

۱۶. پترولوژی و پتروژنز گدازه‌های بالشی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

۱۷. تحلیل ریزساختارها و سازوکارهای دگرشکلی بخش خاوری مجموعه اولترامافیک- مافیک ده‌شیخ، منطقه اسفندقه، جنوب استان کرمان

۱۸. بررسی اثر ساختگاه در گستره شهر شیراز با استفاده از اندازه گیری‌های مایکروترمور

۱۹. زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب سامانه دگرسانی منطقه بصیرآباد، شمال خاور اهر، شمال باختر ایران

۲۰. سنگ های دگرگونی فشار بالای منطقه زاینده‌رود: تطابق با اکلوژیت-گنیس های ماسیف مندرس و کاربرد آن در بازسازی پایانی گندوانا

۲۱. کانی‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات بادی پیرامون شهر کرمان

۲۲. تحلیل لیتوفاسیس ها و شرایط رسوب گذاری توالی آواری پالئوسن در البرز خاوری، ایران

۲۳. انواع سامانه رگه- رگچه مرتبط با کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال در کانسار مس- مولیبدن پورفیری سوناجیل، پهنه ماگمایی ارسباران

۲۴. ثبت دگرسانی های گرمابی با طراحی باکس دگرسانی و محاسبه تغییرات جرم با استفاده از فراوانی عناصر غیر متحرک در نهشته سولفید توده‌ای قزل داش خوی

۲۵. مطالعه پراکندگی نمونه‎های خاکی منطقه بهاباد توسط تجزیه با استفاده از روش‎های ژئوکمومتریکس با روش‎های ICP-MS و ICP-OES

۲۶. شواهد میدانی و لرزه نگاری بازتابی بر تکامل ساختاری تاقدیس گرمسار و پهنه گسلی کویر

۲۷. رخداد غیرهوازی اقیانوسی مرز سنومانین – تورونین در خاور حوضه کپه‎داغ (برش امیرآباد) با تأکید بر اجتماعات نانوفسیلی

۲۸. بقایای ماهی‎های دونین در برش‌های ایلانقره و پیراسحاق، شمال باختری ایران