فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۷ پاییز ۱۳۹۴

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۹۷ پاییز ۱۳۹۴
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار جعفر حسن پور، دکتر سعید علیرضایی،دکتر ابراهیم قاسمی نژاد، دکتر محسن مؤذن
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد دکتر حمید نظری
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه پاییز ۱۳۹۴ شماره ۹۷

۲. سخن سردبیر

۳. فروشویی میکروبی کانسنگ معدن سرب و روی انگوران به‌وسیله باکتری‌های مزوفیل بومی مخلوط اسیددوست جداسازی شده از خاک و پساب

۴. زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در جنوب قیر

۵. ریزطیف نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه ساز در سامانه مس پورفیری باغ خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر

۶. فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک)

۷. سنگ‌نگاری و خاستگاه دایک‌های آپلیت- پگماتیت و گرانیتویید خواجه‌مراد (جنوب خاوری مشهد، ایران)

۸. منشأ کانسار آهن همیرد، شمال خاور سمنان: با استفاده از مطالعه میانبارهای سیال و ایزوتوپ‌های پایدار (S, C, O)

۹. بررسی هیدروژئوشیمیایی آب مناطق مجاور پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد با استفاده از نمودار‌های ترکیبی، نمایه‌های اشباع و نسبت‌های یونی

۱۰. شناسایی ساختار زیر سطحی و شکستگی‌های دشت امان‎آباد در جنوب خاوری اراک با برگردان‌سازی داده‌های گرانی

۱۱. پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در استان تهران با استفاده از روش‌های داده محور و تحلیل سلسله مراتبی

۱۲. پردازش و تفسیر داده های مغناطیس هوابرد برای تعیین مرز ساختارهای مغناطیسی و محل گسل های مدفون ایران

۱۳. تجزیه ریزرخساره و محیط رسوبی دیرین سنگ‌ های رسوبی کربناتی معادل سازند آسماری

۱۴. تعیین شرایط فیزیکوشیمیایی سیال‌های کانسارساز با استفاده از مطالعات کانی‌شناسی و ریزدماسنجی میانبارهای سیال در کانسار Pb-Ba-Ag راونج، دلیجان، استان مرکزی

۱۵. زیست‌چینه‌نگاری سازندایلام در تاقدیس های کبیرکوه (برش هولستم-پشته) و سورگاه (برش مهدی‎آباد) و مقایسه آن با برش نمونه

۱۶. نقش شرایط زمین‎شناسی و سنگ‎شناسی سازندها در رخداد مخاطرات حفاری (مطالعه موردی تونل قمرود)

۱۷. پراکندگی و تحلیل آماری روزن‌بران پلانکتونیک ائوسن در سازند خانگیران (برش دهانه ورودی ناودیس چهل کمان، باختر سرخس) و کاربرد دیرین‌بوم‌شناختی آنها

۱۸. کانی شناسی گارنت در اسکارن خونی، شمال خاور انارک، استان اصفهان: شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی

۱۹. تأثیر پهنه گسلی عرضی، برشی سبزپوشان بر تاقدیس چغال و گسترش مناطق فشارشی در ناحیه همپوشانی آنها، بخش زاگرس چین‌- رانده

۲۰. یافته های نوین چینه نگاری سنگی و زیستی سازند فرخی در جنوب باختر خور (ایران مرکزی)

۲۱. مدل‌سازی پویای فرونشست دشت تهران

۲۲. ساخت و بافت، کانی شناسی و چگونگی تشکیل رخساره های سولفیدی در کانسار روی- سرب- (نقره) تپه سرخ با سنگ میزبان آواری- کربناتی، جنوب اصفهان

۲۳. ژئوشیمی رسوب‌های رودخانه سرباز در جنوب خاور ایران به منظور تعیین منشأ رسوب‌ها و تأثیر آن بر آلودگی های زیست محیطی

۲۴. رده‌بندی سواحل باختری استان هرمزگان به روش‏های هانسن و هایس

۲۵. تحلیل هندسی و جنبشی گسل های عرضی در ناحیه دشت بو (جنوب باختر دامغان)

۲۶. بررسی رخساره‌های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمان

۲۷. تحلیل جنبش شناختی امتدادلغز در یک پهنه برشی با نرخ لغزش ناهمسان:مطالعه موردی پهنه لوت، خاور ایران

۲۸. پتروژنز و تعیین سن U-Pb توده‌های نفوذی کانسار مس سرچشمه

۲۹. تصویری از منطقه گسلی ژرف بالارود، شمال اندیمشک، جنوب باختر ایران

۳۰. کانه‌زایی اپی ترمال فلزات پایه- نقره در کانسار گمیش تپه‌، جنوب ‌باختر زنجان

۳۱. تحلیل هندسه و جنبش‏ شناسی تاقدیس ویژنان- جنوب گیلان غرب

۳۲. ژئوشیمی، ژئوکرونولوژی و محیط تشکیل سنگ های دگرگونی منطقه زنجان- تکاب

۳۳. طراحی دو شبکه عصبی مصنوعی برای تعیین متغیرهای آبخوان محبوس نشتی

۳۴. زمین‌شناسی و ژئوشیمی توالی خروجی افیولیتی در ناحیه فرومد، شمال خاوری ایران

۳۵. استفاده از مدل منطق فازی مرکب در برآورد آرسنیک منابع آبی در حوضه آبریز سد سهند

۳۶. پتروژنز و خاستگاه زمین ساختی توده گرانیتوییدی درّه‌باغ (شمال باختر الیگودرز)

۳۷. اولین گزارش از همزیستی هیدرویید- سرپولید در ایران