فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۶;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۶;
صاحب امتیاز نویسندگان:محمودرضا مجیدی فرد، حبیبیه عطارپور، علیجان آفتابی، هوشنگ دشتبان، لوئیس کریسین
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران محمود احمدزاده، سید علی آقا نباتی، محمد هاشم امامی، فریدون سحابی (استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران)، کاظم سید امامی (استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمد لطفی، محمد علی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ ل
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۷۵

نویسندگان:محمودرضا مجیدی فرد، حبیبیه عطارپور، علیجان آفتابی، هوشنگ دشتبان، لوئیس کریسین