فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار علیرضا کریمی باوند پور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد سعیده قدیمی و حامد مکاری یامچی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه بهار۱۳۹۴ شماره ۹۵ (زمین شناسی مهندسی و محیط زیست)

۲. سخن سردبیر

۳. ارایه معیاری برای انتخاب سنگدانه‌های طبیعی در بتن

۴. پهنه‌بندی خطر ریزش سنگی در ارتفاعات شمال شهر شاهرود

۵. مطالعه اثر ساختگاه در شهرستان شهرضا با استفاده از اندازه‌گیری مایکروترمور و اندیس آسیب‌پذیری

۶. مدل آماری برای برآورد ویژگی‎های مکانیکی نمونه هایی از تراورتن ها در چرخه های یخبندان

۷. بررسی های زمین شناسی مهندسی مسیر آزادراه با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه موردی: آزادراه قزوین – رشت منطقه رودبار)

۸. تعیین طیف طراحی سرعت برای خاک‌های نوع I و II ایران

۹. برآورد سرعت نقاط مجازی ژئودتیک بر پایه الگوریتم پس‌انتشار خطای شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه شمال باختر ایران)

۱۰. بررسی ساختارهای درونی و تعیین نوع یخچال با استفاده از رادار نفوذی به زمین (GPR) : مطالعه موردی یخچال علم کوه مازندران

۱۱. شناسایی ساختارهای زمین‌شناسی و دگرسانی مرتبط با مس‌پورفیری با استفاده از داده‌های ژئوفیزیک‌هوایی، مطالعه موردی: برگه یکصدهزارم چهارگنبد، استان کرمان

۱۲. نقشه برداری مناطق دگرسانی معدن طلای اپی ترمال داشکسن (ساری گونای) با استفاده از تلفیق تصاویر سنجنده ASTER و تجزیه XRD

۱۳. تعیین جابه‎جایی پوسته حین لرزه با استفاده از مشاهدات GPSدایمی در زمین‎لرزه ۲۱ مرداد اهر و ورزقان

۱۴. پتانسیل‌یابی طلای اپی ترمال در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ اردستان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS

۱۵. برآورد دمای سطحی بازالت‌های گندم‌بریان- کرمان: به عنوان ‌یکی از قطب‌های گرمایی کره زمین با استفاده از تصاویر فروسرخ گرمایی سنجنده+ ETM

۱۶. ارزیابی نقش خرده‌های بطری بازیافتی و فیبر لاستیک فرسوده بر رفتار مهندسی خاک ماسه‌ای

۱۷. بررسی آلودگی فلزات سنگین در غبارهای ترافیکی شهر مشهد و تعیین منشأ آن با استفاده از روش استخراج ترتیبی

۱۸. اثر محل دفن زباله شهرستان داراب بر آلودگی آب‌های زیرزمینی

۱۹. کاربرد روش آماری چندمتغیره برای تفکیک و منشأ عناصر سمی در رسوبات محدوده معدنی مس- طلای چهارگنبد، سیرجان

۲۰. آلودگی فلزات سنگین و بررسی شاخص های شدت غنی شدگی و ژئوشیمیایی در رودخانه نکارود

۲۱. نقش مواد افزودنی گل پایه آبی سنگین در افزایش غلظت فلزات در پسماندهای سازند گچساران

۲۲. آنالیز خطوارگی در رخنمون‌های آهکی و اهمیت آن در بهینه‌سازی استخراج (مورد مطالعه : معادن سنگ ساختمانی کرمان)

۲۳. وارون سازی سریع داده های الکترومغناطیس حوزه بسامد هلیکوپتری برای شناسایی بی‌هنجاری سولفید توده‌ای طلادار منطقه باریکا در آذربایجان غربی، ایران

۲۴. تعیین جهت‌داری ناپیوستگی‌ها با استفاده از روش فتوگرامتری مطالعه موردی: معدن شماره ۱ گل‌گهر

۲۵. استفاده از روش های مختلف فازی برای بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان، مطالعه موردی: آبخوان دشت تبریز

۲۶. ارزیابی آسیب‌پذیری نفوذ آب شور دریاچه ارومیه به آبخوان ساحلی با استفاده از مدل GALDIT

۲۷. بررسی ویژگی شکستگی‌ها و نوع تخلخل در مخزن با استفاده از مقاطع نازک، توصیف مغزه، نمودارهایFMI و انحراف سرعت

۲۸. ارزیابی محتوای رس سازند مخزنی شوریجه با استفاده از تجزیه‌های دستگاهی مغزه در میدان گازی گنبدلی، خاور کپه‌داغ

۲۹. بررسی فروشویی کانسنگ اکسیدی مس با استفاده از روش های زیست سازگار