فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۷;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۷۷;
صاحب امتیاز فریده کشانی، فریدون سحابی، امیر همایون صفازاده، مینو کریمی، کاظم سید امامی، فاطمه هادوی، احسان الله ناصحی
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران محمد احمد زاده، سیدعلی آقانباتی، مانوئل بربریان، مصطفی زاهدی، فریدون سحابی (استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران)، کاظم سید امامی (استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منوچهر قرشی، منصور علوی نائینی، محمد لطفی، محمدعلی ملاک پور، سید علاءال
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۷۵

فریده کشانی، فریدون سحابی، امیر همایون صفازاده، مینو کریمی، کاظم سید امامی، فاطمه هادوی، احسان الله ناصحی