فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(زمین‌ساخت)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۵ بهار ۱۳۹۴(زمین‌ساخت)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد علیرضا امری‌کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری‌کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه بهار ۱۳۹۴ شماره ۹۵ (زمین ساخت)

۲. سخن سردبیر

۳. حل تانسور ممان زمین‌لرزه‌ها در البرز مرکزی و باختری با استفاده از داده‌های ناحیه‌ای

۴. تلفیق نشانگرهای لرزه ای و شبکه های عصبی در شناسایی سامانه های گسلی در منطقه تنگه هرمز

۵. بررسی ویژگی‌های زمین‌ساخت زمین‌لرزه ششم آذرماه ۱۳۸۴ جزیره قشم به روش حل معکوس با استفاده از مشاهدات تداخل‌سنجی راداری و الگوریتم ژنتیک

۶. بررسی ژئوتکنیکی و پهنه‌بندی لرزه‌ای آبرفت در باختر تهران

۷. اثر کنترل کننده های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری (شمال باختر بیرجند)

۸. بررسی پتانسیل حرکتی گسل شمال تبریز

۹. بررسی ساختاری در بقایای حوضه حاشیه ای تتیس جوان در مسیرگسل شمال تبریز

۱۰. تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

۱۱. بررسی ویژگی های زمین‌شناختی و لرزه ای رخداد زمین لرزه ۵ شهریور ماه ۱۳۸۹ خورشیدی توچاهی (جنوب دامغان) با بزرگای MN=۵.۹

۱۲. نشانه های زمین ریختی زمین ساخت فعال حوضه زهکشی چالوس در البرز، شمال ایران

۱۳. بررسی لرزه خیز بودن حرکات عهد حاضر در پهنه ساختاری سنندج- سیرجان با استفاده از فناوری های سنجش از دور و GIS

۱۴. شواهد ساختاری و مغناطیس هوایی بر شکل گیری گسلش پنهان شوسف در فراگام گرفتاری نه خاوری- اسماعیل آباد (خاور ایران)

۱۵. واحدهای زمین‌ساخت- چینه‌نگاری بخش جنوب خاوری پهنه سنندج- سیرجان

۱۶. الگوی چین‎خوردگی و نقش آن در جایگاه ماده معدنی در معادن انجیره- وجین، تیران، باختر اصفهان

۱۷. تحلیل وضعیت تنش نوزمین‎ساختی کوهزاد زاگرس و جدایش رژیم‎های تنش‎ با داده‎های زمین‎لرزه

۱۸. نشانههای زمینریختی زمینساخت فعال حوضه آبریز جراحی- هندیجان (رودخانه‌های مارون- زهره) در جنوب باختر ایران

۱۹. تغییر سبک چین خوردگی در پوشش رسوبی پوشاننده گسل های مورب پی سنگی، مطالعه موردی تاقدیس قیتوله در شمال باختر زاگرس

۲۰. تحلیل هندسی تاقدیس‌های تو‌کاک و کمارون در ناحیه ایذه، زاگرس

۲۱. تحلیل ساختاری پاره ‌گسل های جنوبی پهنه گسل عرضی کره بس در جنوب فیروزآباد، کمربند چین - رانده زاگرس

۲۲. چین خوردگی جدایشی در گستره میانه- ماه نشان: اندرکنش بین رسوب گذاری در حوضه سازند سرخ بالایی و کوتاه شدگی

۲۳. زمان‌بندی نسبی رخداد میلونیتی‌شدن در سنگ‌های دگرگون‌شده شمال گلپایگان

۲۴. پارامترهای لرزه‌خیزی فرکتالی-زمانی زمین‌لرزه اهر- ورزقان، شمال باختری ایران

۲۵. بررسی رفتار کاهندگی پس‌لرزه‌های زمین‌لرزه‌های متوسط تا بزرگ در فلات ایران

۲۶. ارزیابی زمین ریختی الگوی رشد جانبی چین های فعال در کمان فارس، کمربند چین-راندگی زاگرس، ایران (مطالعه موردی: تاقدیس های هرنگ و کوه نمکی)

۲۷. بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم آباد، استان گیلان

۲۸. مقیاس ML برای بزرگای زمین‌لرزه‌های محلی در البرز میانی- خاوری

۲۹. دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر شیراز، ایران)

۳۰. سیمای ریخت‌زمین‌ساختی بادزن‌های آبرفتی در ارتباط با زمین‌ساخت جنبا (کوهستان شتری ، خاور طبس)

۳۱. سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس

۳۲. برآورد توان لرزه‌زایی گسل‌ها و ارزیابی بزرگای زمین‌لرزه‌های پیش از تاریخ از داده های زمین لغزش: مطالعه موردی در دره نور (البرز مرکزی)

۳۳. رسیدگی ساختاری گسله‌های مسبب زمین‌لرزه در گستره خاور ایران و الگوی فرگشت فعالیت لرزه‌خیزی در آن

۳۴. مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P

۳۵. تحلیل کشش در حوضه رسوبی گروه شمشک(دره بلده، البرز مرکزی)

۳۶. ویژگی های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی های ریخت‌زمین ساختی

۳۷. زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

۳۸. تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی