فصلنامه علوم زمین شماره۲۴-۲۳

فصلنامه علوم زمین شماره۲۴-۲۳
صاحب امتیاز نویسندگان: سید محسن حائری، امیرحسین سمیعی، منصور وثوقی عابدینی، سهراب شهریاری، محمدمهدی خطیب، حمیدرضا وطن پور، علیجان آفتابی، هوشنگ دشتبان، عباس پاشایی، مهین منصوری اصفهانی، ایرج نور بهشت
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران دکتر محمود احمدزاده، سیدعلی آقا نباتی، مانوئل بربریان، فریدون سحابی (استادیار دانشکده علوم دانشگاه تهران)، کاظم سید امامی (استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمد لطفی، محمد علی ملاک پور
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۶

نویسندگان: سید محسن حائری، امیرحسین سمیعی، منصور وثوقی عابدینی، سهراب شهریاری، محمدمهدی خطیب، حمیدرضا وطن پور، علیجان آفتابی، هوشنگ دشتبان، عباس پاشایی، مهین منصوری اصفهانی، ایرج نور بهشت