فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی)

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره۹۴ زمستان۱۳۹۳(چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی)
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار مهندس علیرضا کریمی باوندپور
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد
طراح پشت جلد هوشنگ دشتبان
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست رزیتا شهریاری
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۹۴

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹۴ (چینه شناسی و رسوب شناسی)

۲. سخن سردیبر

۳. ژئوشیمی سروک بالایی (بخش میشریف) و تأثیر فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی این بخش در میادین سیری E وD

۴. ارزیابی ویژگی‌های ژئوشیمیایی مواد آلی سازندهای پابده و گورپی میدان نفتی نصرت در جنوب خاور خلیج فارس با استفاده از پیرولیز راک ایول۶ و کروماتوگرافی گازی

۵. تحلیل پتروفیزیکی و پیش بینی تابع تخلخل در یکی از مخازن نفتی جنوب باختر ایران

۶. مطالعه ویژگی‌های ژئوشیمیایی سازند سروک در پهنه ایذه، منطقه زاگرس

۷. کانی‎شناسی و ژئوشیمی گلسنگ‌های نئوپروتروزوییک کاهار در کوه کاهار (شمال باختر تهران)

۸. تأثیر نوسانات سطح آب دریا بر رخساره‌های رسوبی در سازند مزدوران، باختر کپه‌داغ

۹. محیط رسوبی، دیاژنز و چینه‌نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (معادل میشریف) در میادین نفتی سیری

۱۰. رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی (ژوراسیک پیشین) در رخنمون و چاه های اکتشافی معدن زغال‌سنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی

۱۱. رخساره‌های رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاوری دلیجان- شمال ‌باختری ایران مرکزی

۱۲. بررسی نقش بافت انیدریت در زون تولیدی سازند آسماری در میدان منصوری

۱۳. تغییر ویژگی‌های ژئوشیمیایی گذر دونین-کربنیفر در برش لب‌نسار، شمال دامغان

۱۴. مطالعه کانی‌شناسی اولیه کربنات‌های سازند نایبند با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی در مقاطع چینه‌شناسی داربیدخون، طرز، گیتری و کوهبنان، جنوب خاور ایران

۱۵. بررسی کانی‌های رسی، منشأ و نحوه پراکنش آ‏نها در پلایای میقان اراک

۱۶. بررسی رخساره‌های رسوبی هولوسن و تعیین نرخ رسوب‌‌گذاری در شمال خاور خلیج فارس (مطالعه موردی: جنوب بندرعباس)

۱۷. اسفنج‌های اسفینکتوزوئن تریاس بالایی، بخش حوض‌خان از سازند نایبند در جنوب باختری نایبندان (خاور ایران مرکزی)

۱۸. دیرین‌بوم‌‌شناسی و محیط دیرینه شیل‌های ارغوانی قاعده سازند پابده در برش بیشه دراز جنوب باختر ایران

۱۹. زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک چینه‌های آلبین میانی تا سنومانین در تاقدیس کبیرکوه، جنوب خاور ایلام

۲۰. زیست چینه نگاری سازند آب تلخ بر مبنای نانوفسیل های آهکی در حوضه کپه داغ خاوری، برش‌های چینه‌شناسی جلیل آباد (جنوب باختر کلات) و روستای آب تلخ (خاور مشهد)

۲۱. گزارش جنس Pantanellium از رادیولرهای ژوراسیک ناحیه کرمانشاه، باختر ایران

۲۲. معرفی، تافونومی و بوم شناسی دیرینه اویسترهای آپتین پسین- سنومانین پیشین (خانواده Gryphaeidae) در منطقه بساب، شمال باختری کرمان

۲۳. مطالعه سیستماتیک و زیست‌چینه‌نگاری براکیوپودهای کربنیفر زیرین در برش آبرندان؛ ناحیه دامغان

۲۴. چینه‌نگاری سنگی‌ و ‌چینه‌نگاری زیستی بخش میانی گروه شمشک در برش گل بینی، شمال‌خاوری جاجرم با توجه ویژه به آمونیت‌ها

۲۵. تعیین ژرفای دیرینه سازند سروک در چاه AZ ۳۵۴، میدان نفتی اهواز بر مبنای روزن‌داران پلانکتونیک و بنتیک

۲۶. سیستماتیک و بوم‌شناسی دیرینه بازوپایان کرتاسه(آپتین – سنومانین پیشین)،‌خانواده Sellithyrididae در ناحیه باختر کرمان(برش استخروئیه)

۲۷. زیست‌زون‌بندی و تعیین ژرفای رسوبات کامپانین – ماستریشتین بر اساس روزن‌بران در برش جوپار (ایران مرکزی)

۲۸. تعیین ژرفای دیرینه و مطالعه وقایع زیستی مرز سانتونین- کامپانین بر اساس روزن‌بران شناور در خاور حوضه کپه داغ٬ شمال خاور ایران

۲۹. بوم‌شناسی دیرینه گاستروپودهای آپتین در منطقه بافق (خاور یزد)

۳۰. مطالعه سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری زیای آمونیتی سازند دلیچای در برش مهدیشهر (شمال سمنان)

۳۱. زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتون‌های آهکی در تاقدیس‌های کوه گچ و کوه کورده (منطقه لار)

۳۲. زیست‌زون‌بندی سازند مبارک در برش لب‌رود (شمال دامغان) بر پایه بازوپایان

۳۳. زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش کوه سفید، خاور رامهرمز