فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۳;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۷۸;&#۱۷۸۳;
صاحب امتیاز نویسندگان:محمدحسین کریم پور، علیرضامظلومی، صدرالدین امینی، رضا زارعی سهامیه، عباس پاشائی، دکتر لانگه، حمید احمدی پور، مسیب سبزه ای، هوبروایت چرچ، تیری ژوتو، زهرا قدرتی، علیجان آفتابی، سادات فیض نیا، حمید رضا مصفی، آ.روتنر
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سید علی آقا نباتی، مانوئل بربریان، فریدون سحابی، کاظم سید امامی (استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران)، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمد لطفی، محمدعلی ملاک پور
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۷

نویسندگان:محمدحسین کریم پور، علیرضامظلومی، صدرالدین امینی، رضا زارعی سهامیه، عباس پاشائی، دکتر لانگه، حمید احمدی پور، مسیب سبزه ای، هوبروایت چرچ، تیری ژوتو، زهرا قدرتی، علیجان آفتابی، سادات فیض نیا، حمید رضا مصفی، آ.روتنر