فصلنامه علوم زمین شماره ۸۲

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۲
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
تاریخ انتشار ۲۳ آبان ۱۳۹۱

مقاله ها

۱. استفاده از متغیرهای جذبی طیفی به‌منظور برآورد سریع نوفه در تصاویر ابرطیفی

۲. محیط رسوبی و برخاستگاه ماسه‌سنگ های سازند آب حاجی در برش‌های چشمه بخشی و سرتخت شتران، بلوک کلمرد، ایران مرکزی

۳. بررسی زمین‌ساخت جنبا در منطقه البرز با استفاده از مشاهدات شبکه دائمیGPS

۴. رده‌‌بندی نوع زمین با استفاده از سرعت موج برشی در گستره شهر شیراز بر اساس آیین‌نامه‌های ساختمانی

۵. معرفی و بررسی سایت گل‌فشانی نژاد ‌افضلی،گل‌فشان‌های گتان شهرستان جاسک و اهمیت زمین‌گردشگری آنها

۶. آهنگ لغزش راست بر گسل دهشیر در بازه زمانی پلیستوسن پایانی- هولوسن،فلات ایران مرکزی

۷. تأثیر گسل جوان زاگرس بر شکل گیری دریاچه های کواترنری مطالعه موردی: کهن دریاچه‌های زاینده رود، کاکلستان و ازنا

۸. گوه زمین‌ساختی شمال تهران، گوه دینامیکی یا زمین‌ریختی؟

۹. بررسی ساختارهای مزوسکوپی شکننده و شکننده-شکل پذیر در منطقۀ دگرگون شدۀ جنوب خاور اقلید

۱۰. واکنش‌های متداول ذوب و مشخصه آنها در سنگ‌های رسی دگرگون شده هاله الوند، همدان

۱۱. کانه زایی سولفید توده ای آتشفشانزاد روی-سرب-مس نوع Bathurst در منطقه چاه گز، جنوب شهر بابک، پهنه سنندج- سیرجان جنوبی

۱۲. مراحل و شرایط کانی‌سازی اسکارن آهن دردوی بر اساس شواهد کانی‌شناسی و میانبارهای سیال، منطقه سنگان (خراسان رضوی)

۱۳. کنترل فرونشست دشت مشهد و نیشابور بر مبنای روش تجزیه و تحلیل تغییر انحنا با استفاده از میدان جابه‌جایی حاصل از مشاهدات GPS

۱۴. زمین گردشگری و ارزیابی توان گردشگری منطقه قافلانکوه میانه، با استفاده از مدل ریاضی تابع هدف

۱۵. بررسی گذر سنومانین- کنیاسین بر پایه مطالعات سنگ‌چینه‌شناسیوزیست‌چینه‌شناسی در میدان نفتی بهرگانسر، خلیج فارس

۱۶. زمین شناسی و سنگ‌شناسی افیولیت تکتونیزه کهدوئیه

۱۷. معرفی گاستروپودهای سازند آسماری در برش های چینه‌شناسی شمس‌آباد و رونیز در جنوب خاور شیراز (استان فارس)

۱۸. ساختار پوسته ایران براساس برگردان همزمان تابع انتقال گیرنده و اطلاعات پاشندگی سرعت فاز امواج ریلی

۱۹. هیدروژئوشیمی و بررسی کیفیت آب چشمه ها و آب های آشامیدنی روستاهای واقع در حوضه آبریز رودخانه آغ دره، شمال باختر تکاب، استان آذربایجان غربی

۲۰. ژئوشیمی و پتروژنز توالی آتشفشانی منطقه ارزوییه (جنوب ایران)

۲۱. تحلیل ساختاری ناحیه دوگنبدان؛ زاگرس چین- رانده، شاهدی بر شیب‌راهه پیشانی و جانبی

۲۲. سنگ‌چینه‌شناسی و زیست‌چینه‌شناسی سازند دلیچای در برش طالو، شمال‌خاوری دامغان با توجه ویژه به آمونوییدا

۲۳. ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ‎های منشأ و نفت‎های خام میدان نفتی مارون با استفاده از دستگاه پیرولیز راک‎ایول (۶) و کروماتوگرافی گازی (GC)

۲۴. به کارگیری روش منطق فازی در تلفیق داده‌های اندیس سرب و روی محدوده اکتشافی چیچکلو (خاور تکاب) به منظور تعیین نقاط پتانسیل دار در محیط GIS

۲۵. بررسی اثر سطح جدایشی بر ستبرشدگی و چین‌خوردگی برشی محلی در ناودیس شوراب، جنوب خاور قم

۲۶. بهبود فرایند صدور مجوزهای معدنی و صنعتی بر پایه دولت الکترونیک مکان محور: نمونه مطالعاتی احداث کارخانه سیمان با رعایت ملاحظات زیست محیطی