فصلنامه علوم زمین شماره ۸۱

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۱
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
طراح پشت جلد دکتر جعفر سپهری
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
صاحب امتیاز شرکت چاپ و نشر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۹۰

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. زمین گردشگری (ژئوتوریسم): شاهراهی ماندگار و پایدار به‌سوی زیبایی آرمانی در زمین

۳. فرگشت ساختاری البرز در میان زیستی و نوزیستی

۴. فرایندهای مؤثر در تکوین توده نفوذی کوه‌دم، شمال خاور اردستان: با تکیه بر شواهد ژئوشیمیایی و ایزوتوپی

۵. بررسی منشأ و محیط زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی خاور سهند (جنوب‌خاور تبریز) با استفاده از شواهد ژئوشیمیایی

۶. اولین نشانه های زمین لرزه تاریخی ۱۳۸۴ AD شهرری، بر روی گسل پیشوا بر پایه پژوهش های پارینه‌لرزه شناختی، جنوب‌خاوری تهران

۷. مطالعه ویژگی‌های ژئوتکنیکی رسوبات آبرفتی کرج

۸. مطالعه کنودنت‌های دونین پسین در برش باغین، باختر کرمان

۹. توصیف الگوهای ژئوشیمیایی با استفاده از روش‎های تحلیل مؤلفه اصلی و کلاستر فازی میان‎مرکز (FCMC) برای ثبت بی‌هنجاری‌های ضعیف (منطقه قولان- آذربایجان شرقی)

۱۰. طراحی الگوریتم تولید مدل پتانسیل معدنی به منظور مدیریت بهینه عملیات اکتشاف، با نگرش ویژه به اکتشاف مقدماتی ذخایر طلا

۱۱. ارزیابی ژئوشیمیایی سازند سورمه به‏عنوان سنگ منشأ احتمالی در میدان پارس جنوبی

۱۲. معرفی مس تیپ پورفیری احتمالی و رگه‌های سیلیسی طلادار در منطقه میرکوه‌علی‌میرزا سراب با روش اکتشافات ژئوشیمیایی

۱۳. بررسی ساختارهای ناهمسانگرد الکتریکی دوبعدی با استفاده از داده‌های مگنتوتلوریک

۱۴. توسعه ساختارهای کششی در یک رژیم ترافشارشی و ارتباط آنها با تشکیل کانسارهای نوع رگه ای و مس پورفیری در شمال خاور شهربابک

۱۵. تهیه نقشه حساسیت پدیده زمین‌لغزش با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و مدل آماری دو متغیره در مخزن سد البرز

۱۶. کانی‌شناسی، ساخت و بافت و نحوه تشکیل رخداد مس رسوبی- دیاژنتیک مارکشه، تیپ Redbed، در سازند سرخ گره‌دو به سن ژوراسیک، جنوب ایران مرکزی

۱۷. ژئوشیمی، دگرسانی و کانی‌زایی طلا در منطقه شانق، دلیجان (اصفهان)

۱۸. الگوی کرنش نسبی در گرانیتویید علی‌آباد دمق

۱۹. بررسی تغییرات زمین‌ریخت‌شناسی (ژئومرفولوژی) و رسوب‌شناسی بخش‌های ساحلی و کم‌ژرفای کشور امارات در اثر ساخت جزایر مصنوعی

۲۰. تأثیر ساختارها بر روی رودخانه قزل‌اوزن

۲۱. بررسی میزان آلایندگی ناشی از صنایع معدنی و فرآوری سرب و روی بر آب و خاک منطقه انگوران- دندی

۲۲. معرفی میکروفسیل‌های پرمین در برش‌های چینه‌شناسی آرو و بی‌بی شهربانو (البرز)

۲۳. ارائه روشی برای بهینه‌سازی شبکه عصبی برای برآورد عیار با استفاده از اطلاعات سیستم مس پورفیری سوناجیل- اهر

۲۴. تحلیل خطر لرزه‌ای شهر کرمان با تأکید بر کاربرد GIS در ریزپهنه‌‎بندی مقدماتی درجه ۲

۲۵. مقایسه کارآیی شبکه های عصبیMLP،RBF،PNN وGRNN در مطالعات اکتشافی ذخایر مس پورفیری به منظور تعیین نقاط حفاری در GIS

۲۶. بررسی ویژگی‌های ژئوشیمیایی و رسوب شناسی سازند داریان در منطقه فارس: مطالعه موردی کوه سیاه و چاه شماره ۱ سبزپوشان