فصلنامه علوم زمین شماره ۸۰

فصلنامه علوم زمین شماره ۸۰
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی- نرگس غمامی
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۹۰

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. تأثیرات شکل و اندازه شن‌دانه‌ها بر ویژگی‌های مقاومت برشی خاک‌های ماسه‌ای

۳. ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Rb–Sr و Sm–Nd، سن سنجی زیرکن U-Pb و تعیین منشأ لیکوگرانیت های خواجه مراد، مشهد، ایران

۴. بررسی ساختارهای مدفون نزدیک سطح زمین با استفاده از روش های GPR و مقاومت ویژه: یک مطالعه موردی

۵. مطالعات کانی‎شناسی نورماتیو و ژئوشیمی عناصر کمیاب خاکی افق بازماندی پرمین در شمال خاور ملکان، استان آذربایجان شرقی

۶. بررسی رفتار ماسه‌ها تحت بارگذاری دوره‌ای

۷. انتشار خطای موقعیت ایستگاه‌های مرجع در تعیین موقعیت نسبی با استفاده از مشاهدات تفاضلی دوگانه فاز سامانه‎های GNSS

۸. سازوکار تشکیل و تغییر تومبولو، لاگون و سد ماسه ای در ساحل بیر ناحیه بندرتنگ ایران (دریای مکران)

۹. بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک

۱۰. آلایش ماگمایی به وسیله بیگانه‌سنگ های رسی شیستی فرو افتاده در باتولیت تله- پهلوانی، شهربابک، ایران

۱۱. شناسایی شکل‌های ژئومورفولوژیک به منظور مدیریت محیط، مطالعه موردی؛ ورقه تخت‌سلیمان

۱۲. بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه‌بلاغی و سرخ‌چشمه در فرایند تولید مجتمع آلومینای جاجرم

۱۳. آشکارسازی تغییرشکل سطحی بر پایه تداخل‌سنجی تفاضلی رادار در میدان نفتی آغاجاری

۱۴. لرزه‌خیزی القایی در مخزن سد مسجد سلیمان (جنوب باختر ایران)

۱۵. دگرریختی کواترنری در باختر شاهرود (البرز خاوری)

۱۶. تأثیر فعالیت پهنه گسلی عرضی ایذه بر دگرریختی‌های پوشش رسوبی در زاگرس چین‌خورده-رانده

۱۷. پیش‌بینی سرعت موج برشی از نگارهای تخلخل به وسیله روش‌های منطق فازی و عصبی ـ فازی در یکی از مخازن کربناتی جنوب ایران

۱۸. بررسی رواناب و تلفات خاک در واحدهای کاری حوزه آبخیز هیو، مقایسه در مقیاس شبیه‌ساز باران

۱۹. ژئوشیمی و محیط زمین‌شناسی کرومیتیت‌های ناحیه الند از مجموعه افیولیتی خوی، شمال باختر ایران

۲۰. ارزیابی نسبی زمین‌ساخت فعال با استفاده از تحلیل ریخت‌سنجی ، بررسی موردی حوضه آبریز رودخانه دز، جنوب باختری ایران

۲۱. زیست‌چینه‌نگاری و بررسی استفاده از روگوگلو بیژرینا در تعیین شوری دیرینه طبقات ماستریشتین در حوضه البرزمرکزی

۲۲. محدوده‌های بیابانی ایران با تأکید بر نقش عوامل زمین‌شناختی مؤثر در تشکیل آنها

۲۳. زیست‌چینه‌شناسی ردیف سنگ‌های ژوراسیک میانی - پسین در برش بقیع (رشته کوه بینالود، شمال باختر نیشابور) بر مبنای زیای آمونیتی