فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۷;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۷۷;
صاحب امتیاز نویسندگان:فریدون سحابی، خلیل بهار فیروزی، عبدالمجید یعقوب پور، محمود مهرپرتو، محمد محجل، محمدرضا سهندی، یعقوب لاسمی، علی خردمند، فرخ گلشنی، مریم ناز بهرام منش، حجت الله صفری، منوچهر قرشی، محمدرضا قاسمی، بهرام رضایی، احمد امینی، منصور صباغ گل
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سید علی آقانباتی، محمدهاشم امامی، مانوئل بربریان، فریدون سحابی، کاظم سید امامی، مصطفی شهرابی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، محمدرضا قیطانچی، محمدحسن کریم پور، محمد لطفی، حسین معماریان، محمد ولی ولیزاده
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۸

نویسندگان:فریدون سحابی، خلیل بهار فیروزی، عبدالمجید یعقوب پور، محمود مهرپرتو، محمد محجل، محمدرضا سهندی، یعقوب لاسمی، علی خردمند، فرخ گلشنی، مریم ناز بهرام منش، حجت الله صفری، منوچهر قرشی، محمدرضا قاسمی، بهرام رضایی، احمد امینی، منصور صباغ گل