فصلنامه علوم زمین شماره۷۳

فصلنامه علوم زمین شماره۷۳
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد رضا میرزایی محمود آبادی
طراح روی جلد کورش محمدیها
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۹

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. رسوب‌شناسی و زمین‌باستان‌شناسی ابزارهای سنگی (موسترین) در ایران مرکزی

۳. مطالعه رفتار مکانیکی سنگ‌کره در منطقه زاگرس با استفاده از مدل‌سازی عددی سه‌بعدی مکانیکی

۴. دیاژنز و ژئوشیمی سازند زیارت در برش نمونه توچال، (البرز)

۵. بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد

۶. محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند پابده در منطقه شیراز

۷. مطالعه لرزه‌خیزی تهران بزرگ و مجاورت آن با استفاده از داده‌های ثبت شده در شبکه لرزه‌نگاری شهر تهران

۸. سنگ‌نگاری، ژئوشیمی و سازوکار جایگیری کمپلکس حلقوی هشتسر

۹. بررسی و مقایسه رسوبات کرتاسه زیرین در دو حوضه رسوبی کپه داغ و ایران مرکزی

۱۰. ساختارهای خطی جنوب تهران (سری گسل‌های ری- کهریزک): پرتگاه گسل یا پدیده‌ای زمین‌ریخت‌شناختی؟!

۱۱. بررسی هیدروژئوشیمی چشمه‌های معدنی آتشفشان تفتان و ارتباط آنها با توده‌های سنگی سخت منطقه

۱۲. بررسی کانی­شناسی کانسار روی­ـ سرب مهدی­آباد یزدـ ایران مرکزی

۱۳. سنگ‌نگاری، جایگاه زمین‌ساختی و منشأ سنگ‌های آذرین اولیگوسن – میوسن شمال رزن

۱۴. مطالعه ظرفیت باربری و میزان نشست زمین‌های خاور و جنوب خاور تهران

۱۵. مقایسه شکستگی‌ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در یک میدان نفتی، با استفاده از لاگ تصویری

۱۶. اثر هاله خرد شده در حفاری انفجاری بر تحلیل عددی سه­بعدی تغییرشکل‌های تونل با نگرشی ویژه بر کیلومتر ۱۰ تونل گاوشان

۱۷. بررسی‌های ژئوشیمیایی در محدوده اکتشافی کهنگ

۱۸. بررسی ژئوشیمیایی کانه­زایی رگه­ای تنگستن- مس در جنوب­باختری شازند

۱۹. مدل‌سازی منطقه‌ای خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش آماری رگرسیون چند متغیره در حوزه آبخیز لاجیم رود ساری

۲۰. کارکرد گسل کاسپین (خزر) بر زمین‌ریخت‌شناسی گستره قائم‌شهر

۲۱. بررسی تغییرات شیمیایی و ساختاری و تعیین حرارت در یک دگرشکلی پیش‌رونده: شواهدی از پهنه برشی زرین، اردکان

۲۲. تفسیر و کاربرد اکتشافی داده­های تجزیهEnzyme LeachSM در کانسار چند‌فلزی آی­قلعه­سی، جنوب­خاوری تکاب