فصلنامه علوم زمین شماره ۷۲

فصلنامه علوم زمین شماره ۷۲
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
طراح پشت جلد علی اصغر رحیم زاده پوربناب
طراح روی جلد علی اصغر رحیم زاده پوربناب
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۹

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. بررسی تغییرات مکانی پارامتر لرزه‌خیزی b در ایران

۳. پراکندگی و نقش جلبک‌های سبز در زهاب‌های اسیدی معدن مس سرچشمه

۴. ژئوشیمی و متالوژنی سنگ‌های کلسیمی- قلیایی ، شوشونیتی و آداکیتی درارتباط با کانسارسازی مس – مولیبدن پورفیری و رگه‌ای در کمربند آتشفشانی نفوذی دهج – ساردوئیه ، کرمان

۵. ژئوشیمی و محیط تشکیل سری‌های سنگی مافیک در کمربند افیولیتی بلورد-بافت

۶. بررسی فاکتورهای کنترل کننده توزیع عناصر جزئی (شامل عناصر نادر خاکی) در طی فرایندهای بوکسیتی شدن در کانی‌شیته، خاور بوکان، شمال باختر ایران

۷. بررسی کانی شیمی و شرایط حرارت و فشار تبلور سنگ‌های کوارتز-دیوریت منطقه تخت سلیمان در شمال باختر ایران

۸. مطالعه و بررسی جمجمه و فک بالایی Hipparion primigenium در شمال باختر ایران

۹. هندسه ساختاری کوه‌های طالقان، شاهدی بر تکامل ساختاری جنوب البرز مرکزی از زمین‌ساخت وارون تا ترافشارش چپ‌گرد

۱۰. بررسی وضعیت ساختاری ناحیه معدنی هیرد (جنوب بیرجند) با استفاده از تفسیر داده‌های مغناطیس‌هوایی، ماهواره‌ای و مشاهدات صحرایی و ارتباط آن با کانه‌زایی طلا

۱۱. محیط رسوبی، کانی­های رسی و دیاژنز سازند گورپی در برش نمونه و میدان نفتی زیلایی (چاه­های شماره ۵ و ۸)

۱۲. کاربرد نقشه‌های زمین‌شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار

۱۳. گردشگری زمین‌شناسی در استان زنجان

۱۴. ژئوشیمی رگه کوارتز- تورمالین درتوده گرانیتوییدی باغو، دامغان، شمال خاور ایران

۱۵. تحلیل هندسی تاقدیس بنه‌کوه (زاگرس)

۱۶. چینه‌شناسی آتشفشانی و مراحل مختلف فوران آتشفشان تفتان

۱۷. مورفودینامیک توده آتشفشانی دماوند و مدیریت محیط با استفاده از GIS و RS

۱۸. بررسی ژئوشیمیایی و زایش کانسار کائولینیتی – بوکسیتی علی بالتالوی، شاهین دژ

۱۹. بررسی هاله‌های دگرسانی-کانی‌زایی و الگوی پراکندگی مس، مولیبدن، طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک، شهربابک، کرمان

۲۰. کانی‌شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسارهای آهن شمال سمنان

۲۱. شناسایی مناطق مساعدآلودگی آب‌های زیر زمینی به کمک پهنه‌بندی تحول کارست با GIS( مطالعه موردی استان کرمانشاه )

۲۲. بررسی سنگ‌زایی سنگ‌های فرامافیک – مافیک خاور فریمان، شمال خاوری ایران

۲۳. دماسنجی و مدل تشکیل کانسارهای سولفیدی روی و سرب با سنگ میزبان کربناتی در ناحیه راور- بافق بر مبنای ایزوتوپ‌های پایدار گوگرد