فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۱;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۲;-&#۱۷۷۹;&#۱۷۸۱;
صاحب امتیاز نویسندگان:محمدکاظم جعفری، همایون صنیعی و مجتبی حیدری، محسن الیاسی، میرعلی اکبر نوگل سادات و منوچهر قرشی، حسین جلالی، محمدرضا نیکودل، محمد حسن نبوی، ماشاالله خامه چیان، حسن رحیمی، حمیدرضا سلوکی، ابراهیم راستاد، حسینعلی تاج الدین، نعمت الله رشیدنژاد عمران،
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۹

نویسندگان:محمدکاظم جعفری، همایون صنیعی و مجتبی حیدری، محسن الیاسی، میرعلی اکبر نوگل سادات و منوچهر قرشی، حسین جلالی، محمدرضا نیکودل، محمد حسن نبوی، ماشاالله خامه چیان، حسن رحیمی، حمیدرضا سلوکی، ابراهیم راستاد، حسینعلی تاج الدین، نعمت الله رشیدنژاد عمران، علیرضا باباخانی