فصلنامه علوم زمین شماره۳۸-۳۷

فصلنامه علوم زمین شماره۳۸-۳۷
صاحب امتیاز ابراهیم راستاد، شجاع الدین نیرومند، محمد هاشم امامی، نعمت الله رشیدنژاد عمران، محمد مهدی خطیب، احمد زواره ای، ایرج مغفوری مقدم، علی درویش زاده، عباس آسیابانها، منیره خیرخواه
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۰

ابراهیم راستاد، شجاع الدین نیرومند، محمد هاشم امامی، نعمت الله رشیدنژاد عمران، محمد مهدی خطیب، احمد زواره ای، ایرج مغفوری مقدم، علی درویش زاده، عباس آسیابانها، منیره خیرخواه