فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۷;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۸;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۷۷;
صاحب امتیاز نویسندگان :داریوش اسماعیلی،دکتر محمد ولی ولی زاده ، دکتر جمشید حسن زاده ،دکتر اروه بلون ،دکتر ابراهیم راستاد،احمد شریعتمدار،حبیبه عطاپور،دکتر علی جان آفتابی، بهروز درویش زاده، دکتر شایسته مهرابیانوگودرز حمیدی، دکتر سیامک باقریان ،دکتر احمد خاکزاد، دکتر حب
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۰

نویسندگان :داریوش اسماعیلی،دکتر محمد ولی ولی زاده ، دکتر جمشید حسن زاده ،دکتر اروه بلون ،دکتر ابراهیم راستاد،احمد شریعتمدار،حبیبه عطاپور،دکتر علی جان آفتابی، بهروز درویش زاده، دکتر شایسته مهرابیانوگودرز حمیدی، دکتر سیامک باقریان ،دکتر احمد خاکزاد، دکتر حبیب الله رنجبر،دکتر جی.اس.رونوال ودکتز جی .ای .رونوال ودکتر کی ،وی،داویندران