فصلنامه علوم زمین شماره ۵۴

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۴
صاحب امتیاز نویسندگان: دکتر محمدرضا عباسی و یاسمن فربد- دکتر داریوش اسماعیلی. فاطمه وکیلی و دکتر جلیل قلمقاش- دکتر محمد کاظم حفیظی. عبدالمهدی رحیمی و مهرداد ایوبی- دکتر صمد بنیسی. حمیدرضا ایرانمنش. دکتر محمدرضا شایسته فر و مینو بهروز- مجید میرزایی عطاآبادی. الکساندر
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی- دکتر محمد هاشم امامی- دکتر مانوئل بربریان- دکتر فریدون سحابی- دکتر کاظم سید امامی- مهندس مصطفی شهرابی- دکتر منصور علوی نائینی- دکتر منوچهر قرشی- دکتر محمد رضا قیطانچی- دکتر محمد حسن کریم پور- دکتر محمد لطفی- دکتر حسین معماریان-
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۸۳

نویسندگان: دکتر محمدرضا عباسی و یاسمن فربد- دکتر داریوش اسماعیلی. فاطمه وکیلی و دکتر جلیل قلمقاش- دکتر محمد کاظم حفیظی. عبدالمهدی رحیمی و مهرداد ایوبی- دکتر صمد بنیسی. حمیدرضا ایرانمنش. دکتر محمدرضا شایسته فر و مینو بهروز- مجید میرزایی عطاآبادی. الکساندر و.آ. کلنر. فابیوم. دالوکیلا و هلدر دوپائولا سیلوا- مجید شاه پسندزاده. مصطفی رقیمی و سید محمد خادم- فاطمه مهشادنیا- دکتر یعقوب لاسمی و دکتر هادی امین رسولی- سهراب شهریاری. دکتر فرزین قائم. دکتر سید رضا موسوی حرمی و دکتر عبدالله سعیدی- دکتر خسرو خسروتهرانی و دکتر معصومه سهرابی ملایوسفی- دکتر محمد جواد ولدان زوج. دکتر حمید ایریشمی مقدم و مریم دهقانی- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی

مقاله ها

۱. سخن سردبیر

۲. مقدمه‌ای بر تعیین وضعیت تنش به کمک روش برگشتی صفحه های گسلی و خط خشهای مربوطه

۳. تفسیر داده‌های گرانی از طریق گرادیانهای گرانی و سیگنال تحلیلی

۴. ارائه الگوریتمی بهینه برای حذف نوفه اسپیکل speckle از تصاویر رادار بر پایه تبدیل موجک

۵. مطالعه دیاتومها و دیاتومیتهای نواحی آذربایجان (تبریز ، مراغه و ممقان )

۶. تَکوین زمین‌ساختی و مُدل ساختاری پنجره زمین‌ساختی آق‌دَربند

۷. رخساره‌های‌ کربناتی‌ در واحد شیلی‌ سازندلالون‌: یافته‌های نو در ناحیه تویه‌ـ‌ دروار (جنوب باختری دامغان)

۸. شناخت گسلهای پنهان و ارتباط آن با دگرشکلی‌‌های موجود در جنوب خاور زاگرس با استفاده از رهیافت دورسنجی

۹. اثرات زیست محیطی توسعه شهری بر آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی گستره گرگان، شمال خاور ایران

۱۰. دیرینه اثر شناسی و دیرینه شناسی دایناسورها در شمال کرمان، جنوب خاور ایران مرکزی

۱۱. تعیین حداقل نمونه لازم برای اندازه‌گیری درجه آزادی کانه‌های مس‌دار در معدن مس سرچشمه

۱۲. مدل‌سازی دو بعدی داده‌های مگنتو تلوریک و کاربرد آن در ذخایر زمین‌گرمایی منطقه مشکین‌شهر

۱۳. نتایج اولیه مطالعه ناهمسانگردی مغناطیس پذیری در توده گرانیتوییدی شاهکوه (جنوب بیرجند)