نقش زمین لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

 

نقش زمین‌لرزه و رویدادهای تاریخی در ویرانی شهر شادیاخ

نوشته: عباس کنگی*،  علی راستگو*،  فاطمه ابراهیمی*  و  ناهید کنگی*

تاریخ دریافت: 12/11/1383

تاریخ پذیرش: 15/08/1385

چکیده

    شادیاخ که همواره یادآور مرکز فرماندهی شهر نیشابور بوده است، رویدادهای گوناگونی نظیر جنگ، زلزله و دیگر بلایای طبیعی را تحمل کرده است. آنچه که کاوشهای باستان‌شناسی اخیر نمایان کرده است، جایگاه درخشان علمی، فرهنگی و سیاسی این شهر بین قرن 9 تا 12 می‌باشد، که قریب به یقین تا سال 1205 میلادی ادامه داشته است. با این وجود، در اثر رویدادی غیر مترقبه شهر به طور کامل ویران شد. تاریخچه رویدادهای ویرانگر و نیز مدارک باستان شناسی که اخیراً به دست آمده دلالت بر آن دارد که نابودی شادیاخ نتیجه هجوم اقوام مغول بوده است.

 

کلید واژه‌ها: شادیاخ، نیشابور، زمین‌لرزه

 

*دانشگاه آزاد اسلامی، گروه زمین شناسی، شاهرود، ایران