بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب

 

بررسی تحولات ماگمایی در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه- تکاب

نوشته:‌ سارا ملکوتیان* ، شهروز حق‌نظر** ، منصور قربانی *** و  محمد هاشم امامی****

تاریخ دریافت: 08/03/1385

تاریخ پذیرش: 15/08/1385

 

چکیده

 دراین مقاله شواهد سنگ‌نگاری، ژئوشیمیایی و ایزوتوپی آلایش پوسته‌ای در سنگهای آتشفشانی بازی کواترنری محور قروه - تکاب ارائه می‌شود. این سنگها ترکیبی بین الیوین بازالت تا بازالت داشته و در نمودارهای ژئوشیمیایی در محدوده سری قلیایی قرار می‌گیرند. شواهدی چون حضور بیگانه سنگهای گنیسی، بیگانه بلورهای کوارتز با حاشیه واکنشی و وجود فنوبلاستهای بیوتیت در سنگهای بازی  در  منطقه مورد مطالعه ،  همچنین بالا بودن میزان پتاسیم و   نسبت بالای K2O/P2O5  غنی   شدگی نسبیLREE به HREE نسبت بالای87Sr/86Sr و نسبت پایین 143Nd/144Nd در این سنگها، همگی حکایت از آلایش یافتن ماگمای بازالتی با سنگهای پوسته قاره‌ای دارد.

کلید واژه‌ها: ایزوتوپ استرانسیم،  ایزوتوپ نئودیمیم، آلایش پوسته‌ای

 دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات، تهران،‌ ایران *  

** دانشگاه آزاد اسلامی - واحد لاهیجان، ایران   

*** دانشگاه شهید بهشتی، تهران ، ایران

سازمان زمین‌شناسی و اکتشا فات معدنی کشور، تهران،‌ ایران  ****