بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

 

بررسی تغییرات ژرفای موهو در البرز مرکزی

 

                              

نوشته :‌امیر هوشنگ رجائی*  ،  محمد مختاری* ، کیت پریستلی**و  دنیس هاتسفلد ***

 

تاریخ دریافت : 26/04/1385

تاریخ پذیرش : 06/08/1385

 

چکیده

     در این تحقیق، با استفاده از امواج درونی رویدادهای دور لرزهای، ساختار پوسته و سنگکره در بخش مرکزی رشته کوههای البرز برای اولیـن بار به طور فراگیر و جامع بررسی و مطالعه شده است. منطقه مورد مطالعه، بسیار لرزهخیز و فعال با ساختار ژرفی پیچیده بوده و کلانشهر تهران در کوهپایههای جنوبی آن واقع شده است. هدف از این مطالعه، تعیین ژرفا و هندسه تغییرات موهو در زیر بخش مرکزی رشته کوههای البرز با دقت و میزان تفکیک بالا میباشد. با استفاده از دادههای برداشت شده، ساختار پوسته در منطقه و در زیر 26 ایستگاه باند پهن یک شبکه متراکم لرزه‌نگاری موقت، که برای یک دوره 4 تا 6 ماهه در سال 1382 نصب شده بود، تعیین گردید. نگاشت رویدادهای دورلرزهای ثبت شده، در ابتدا با روش تحلیل توابع گیرنده و سپس با هدف افزایش قابلیت اطمینان نتایج با روش تحلیل ادغام شده توابع گیرنده با دادههای پاشندگی سرعت گروه امواج ریلی مورد پردازش قرار گرفت. نتیجه این پژوهش بهصورت نیمرخهای ژرفی سرعت انتشار امواج برشی زیر هر یک از ایستگاهها ارائه گردید. نتایج حاصل از این تحقیق، بیانگر ستبرای پوسته‌ای حدود 48 تا 50 کیلومتر در بخش شمالی بلوک ایران مرکزی قبل از شروع ارتفاعات البرز، ستبرای حدود 55 کیلومتر در بخش میانی البرز و همچنین حدود 44 کیلومتر در ساحل جنوبی دریای خزر است. این نتایج با مقادیر گزارش شده مطالعات دیگر برای پوسته‌ که در بخشهای مختلف و به روشهای متفاوت انجام شده است، تفاوت داشته و نشانگر وجود ریشه برای رشته کوه البرز است. 

کلیدواژهها : پوسته، البرز، توابع گیرنده، موهو، پاشندگی.

 

*  پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

**  دانشگاه کمبریج ، انگلستان

*** دانشگاه گرونوبل، فرانسه