مطالعه روزن داران پلاژیک و زیست زون بندی سازند آب دراز

 

مطالعه روزن‌داران پلاژیک و زیست‌زون‌بندی سازند آب دراز

نوشته: لیدابخشنده* ،   سیدعلی آقانباتی**،‌   فریده کشانی**   و    طیبه محتاط**

تاریخ دریافت: 22/05/1385

 

تاریخ پذیرش: 18/07/1385

چکیده

        به منظور بازنگری سازند آب‌دراز در حوضه کپه داغ، مقطع تیپ این سازند مورد مطالعه چینه‌شناسی قرار گرفته است. سنگ‌شناسی عمده این سازند، از شیل خاکستری مایل به آبی تشکیل شده و ستبرای آن 86/286 متر اندازه‌گیری شده است.

این سازند دارای امتداد N45W و شیب 80SW میباشد و مرز زیرین آن با سازند آیتامیر، همراه با ناپیوستگی و مرز بالایی آن با سازند آب تلخ به صورت هم‌شیب و پیوسته است.   

در این مطالعات 58 گونه روزن‌داران پلانکتون از26 جنس شناسایی و معرفی شده است. براساس روزن‌داران پلانکتون شناسایی شده، سن سازند آب دراز تورونین پیشین- کامپانین پیشین تعیین شده است. 

فسیل روزن‌داران پلانکتون در این سازند  بسیار بیشتر از  روزن‌داران کف‌زی یافت می‌شود که این خود نشانگر محیط دریایی ژرف و شیب قاره است.

مطالعه روزن‌داران سازند آب‌دراز حاکی از وجود 7 زیست‌زون در برش مزدوران (کپه‌داغ) است که سن تورونین پیشین- کامپانین پیشین را برای این سازند  نشان می‌دهند .

 

کلید واژه‌ها: سازند آب‌دراز، ایران مرکزی، کپه داغ، تورونین پیشین، کامپانین پیشین، زیست‌زون

 

* پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

** سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران