بررسی امکان به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی وارون دوبعدی ترکیبی داده های دو مد قطبش روش مگنتوتلوریک

 

بررسی امکان بهکارگیری شبکههای عصبی مصنوعی در مدلسازی وارون دو بعدی ترکیبی دادههای دو مد قطبش روش مگنتوتلوریک

 

  نوشته:  علی مرادزاده*،  فاطمه طهماسبی*  و   محمد مهدی فاتح**

تاریخ دریافت: 06/10/1383

 

تاریخ پذیرش: 18/07/1385

چکیده

         روش مگنتوتلوریک یکی از روشهای الکترومغناطیس با چشمه طبیعی است که برای کسب اطلاعات الکتریکی از ساختارهای زیرزمینی استفاده می‌شود. کاربرد این روش، بیشتر برای اکتشاف منابع زمین‌گرمایی، نفت و ذخایر معدنی است. با توجه به اینکه دادههای اندازهگیری شده در  روش مذکور حجیم و دارای ساختاری پیچیده هستند، از این رو مدلسازی وارون دادههای حاصل نسبت به دیگر روشهای الکتریکی مشکل‌تر و در بعضی از موارد ناممکن است. هدف این مقاله، بر این است که قابلیتهای شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدلسازی وارون ترکیبی دادههای فاز و مقاومت ویژه دو مد قطبش این روش مورد بررسی قرار گیرد. به منظور نیل به این هدف از شبکه پرسپترون چند لایه با قانون فراگیری پس انتشار خطا استفاده شد. برای آموزش و طراحی شبکه مناسب، چندین مدل مصنوعی در گروه مورد نظر ساخته شد و سپس با مدلسازی مستقیم دادههای مقاومت ویژه و فاز آنها برای دو مد قطبش الکتریکی عرضی : Transverse Electric) TE) و مغناطیس عرضی: Transverse Magnetic) TM) در چندین بسامد تولید شد. پس از بررسیهای جامع، یک شبکه پرسپترون سه لایه با ساختار 9-9-396 طراحی شد و از آن برای مدلسازی دو بعدی استفاده شد. بررسی نتایج به دست آمده نشان میدهد که شبکه طراحی شده از دقت قابل قبولی برای مدلسازی دادههای مگنتوتلوریک برخوردار است، به گونه‌ای که برای یکی از مدلهای آزمایشی، مقدار میانگین خطای نسبی در نبــــــــود نوفه 9/3 درصد و در حضور 5 درصد نوفه 9/6 درصد است، که این امر حاکی از دقت خوب شبکه در برآورد پارامترهای مدل زیرزمینی است.  همچنین نتایج مدلسازی شبکه برای یک مجموعه دادههای صحرایی و مقایسه آن با نتایج یکی دیگر از روشهای معمول مدل‌سازی وارون نشان می‌دهد که مدلها و پارامترهای به دست آمده توسط دو روش فوق، از شباهت و همخوانی خوبی برخوردار هستند که این مطلب گویای توانمندی شبکه طراحی شده برای مدل‌سازی داده‌های مورد نظر است.

 

کلید واژهها : روش مگنتوتلوریک، مدلسازی وارون ترکیبی، شبکه عصبی مصنوعی، مدهای قطبش الکتریکی عرضی و مغناطیس عرضی، دادههای فاز و مقاومت ویژه.

 

*دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

**دانشکده مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود