زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شمال گچساران

   

زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شمال گچساران

نوشته: فاطمه هادوی*، خسروخسروتهرانی** و سعیده سنماری***

 

تاریخ دریافت :07/12/1384

تاریخ پذیرش: 08/06/ 1385

 

چکیده

     با توجه به فراوانی نسبی و محدوده چینه‌شناسی کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع نانوفسیلهای آهکی،  این گروه از فسیلها، ابزار بسیار مناسبی برای زیر تقسیمات زیست‌چینه‌ای،  بویژه در کرتاسه پسین به‌شمار می‌‌آیند. بدین سبب و به علت نبود مطالعات دقیق فسیل‌شناسی در منطقه‌، نانوپلانکتونهای آهکی در برش سازند گورپی (شمال شهر گچساران) مورد مطالعه  قرار گرفته است. سنگ‌شناسی این  سازند شامل سنگهای رسوبی مارن و آهک رسی است.  بر مبنای مطالعات انجام شده، 23 جنس و 43 گونه نانوفسیل در برش گورپی شناسایی و عکسبرداری گردید.  باتوجه به گسترش چینه‌شناسی نانوپلانکتونهای آهکی،  بازه زمانی برش مورد مطالعه، با زونهای CC16-CC26 از زون‌بندی همخوانی دارد.  بر اساس محدوده چینه‌شناسی گونه‌های شاخص و زیست‌زونهای مشخص شده، سن سازند گورپی از سانتونین پسین  تا ماستریشتین پسین پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها:  زیست‌چینه‌شناسی،  سازند گورپی،  نانوفسیلهای آهکی،  گچساران، زاگرس چین خورده

* دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ، گروه زمین‌شناسی، ایران.

**   دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

*** دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران