رد پای جدید دایناسور از رسوبات سازند شمشک (ژوراسیک پیشین) در روستای هرزویل، البرز باختری

 

رد پای جدید دایناسور از رسوبات سازند شمشک (ژوراسیک پیشین) در روستای هرزویل، البرز باختری

 

نوشته: دکتر نصراله عباسی*

 

چکیده

      بر روی سطوح لایهبندی یک  لایه ماسهسنگ ریزدانه دارای موج‌نقش و قالب موج انشعابی که  از سازند شمشک جمعآوری شده است، سه اثر ردپای سهانگشتی یافت شده که بهصورت فرورفته در سطح بالایی لایهبندی (Concave epirelief) یا برجسته در سطح زیرین لایهبندی (Convex hyporelief) باقی ماندهاند. رد پاهای اول و سوم به طور ناقص و رد پای  دوم (رد میانی) به طور کامل حفظ شدهاند.  عرض ردپاهای اول و سوم حدود 78 میلیمتر و طول و عرض رد میانی به ترتیب 85 و 72 میلیمتر است. با توجه به ویژگیهای اثرشناسی، به نظر میرسد این ردپاها توسط دو یا چند دایناسور دو پا که به یک سمت در حال حرکت بودهاند، ایجاد شده باشند.

  کلید وا‍ژهها: دایناسور، دیرینه شناسی، اثرشناسی، ردپا، ژوراسیک، البرز باختری.

 

*گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران