مطالعه میکروسکوپی زغال‌سنگهای برخی از معادن‏کرمان

 

مطالعه میکروسکوپی زغال‌سنگهای برخی از معادنکرمان

 

نوشته: دکتر محمدرضا شایسته‌فر *,   دکتر صمد بنیسی*  و     مهدی ایزدی*

چکیده

       روشهای زیادی برای تشخیص خواص زغال‌سنگ و رده‌بندی آن وجود دارد ولی سنگ‌نگاری یکی از آسان‌ترین و متداول‌ترین آنهاست. نوع زغال و درجه زغال‌شدگی توسط سنگ‌نگاری زغال‌سنگ به دقت قابل تشخیص است. نوارهای مشخص و قابل رؤیت در زغال‌سنگ را لیتوتیپ یا سنگ نمونه می‌نامند که چهار نوع اصلی آن عبارتند از : ویترین، کلارین، دورین و فوزین.

اجزای اصلی لیتوتیپهای زغال‌سنگ ماسرال است که بر حسب خاستگاه گیاه‌شناسی و ریخت‌شناسی و درجه بازتابندگی نسبی تشخیص داده می‌شوند. تعیین مقدار ماسرالها وتعیین هویت آنها با بررسی در زیر میکروسکوپ انجام می‌شود.

مطالعات میکروسکوپی بر روی زغالهای پنج معدن زغال هشونی، همکار، کمسار، داربیدخون خاوری و پابدانای اصلی در منطقه کرمان انجام گرفت. از زغال‌سنگهای این معادن، در ورودی کارخانه زغال‌شویی زرند کرمان نمونه‏های معرف گرفته شد و پس از تهیه مقاطع صیقلی مورد بررسی قرار گرفت. تعیین درصد ماسرالهای زغال برای هر معدن نشان داد که معدن داربید خون خاوری با بالاترین درصد ویترینیت و کمترین درصد فوزینیت بهترین معدن از نظر خاصیت کک‌شوندگی و معدن پابدانای اصلی ضعیف‌ترین معدن از این لحاظ شناخته شد.

 

کلید واژهها: زغالهای کرمان، مطالعه میکروسکوپی، ویترینیت، خواص کک‌شوندگی

  *بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.