زیست چینه‌شناسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاور و جنوب خاور سمنان

 

زیست چینه‌شناسی نهشته‌های سازند قم در شمال خاور و جنوب خاور سمنان

نوشته: دکتر جهانبخش دانشیان*  و  علیرضا چگینی*

 

چکیده

      در این مطالعه، نهشته‌های سازند قم در شمال خاور سمنان (برش عطاری) و جنوب خاور این شهرستان (برش گرماب) بررسی شده است. مقطع چینه‌شناسی عطاری با ستبرای 280 متر شامل مارن، آهک، آهک ماسه‌ای، ماسه‌سنگ و شیل آهکی است که بر روی سنگهای آذرین نیمه عمقی و با ناپیوستگی هم‌شیب در زیر مارنهای سازند سرخ  بالایی قرار می‌گیرد. مقطع چینه‌شناسی گرماب با ستبرای 5/97 متر از آهک و آهک ماسه‌ای و شیل آهکی و مارن تشکیل شده و بر روی توفهای سبز رنگ رزاقی به سن ائوسن و در زیر ژیپسهای سازند سرخ بالایی قرار گرفته است. از مقطع چینه‌شناسی عطاری 136 نمونه و از مقطع چینه‌شناسی گرماب 31 نمونه برداشت شد. پس از مطالعه نمونه‌های مقاطــع عطاری و گرماب 31 جنس و 36 گونه روزن‌داران کف‌زی، 1 جنس و گونه روزن‌دار پلانکتون، 3 جنس و گونه جلبک سرخ و 2 جنس و گونه بریوزوا شناسایی شد. از میان میکروفسیلهای موجود،  روزن‌داران کف‌زی  با توجه به تنوع و فراوانی اهمیت بیشتری  داشته و مبنای مطالعه  زیست چینه‌شناسی قرار گرفتند. به علت شباهت مجموعه روزن‌داران کف‌زی  سازند قم و سازند آسماری و نبود یک زون‌بندی زیستی رسمی برای سازند قم، از  زون‌بندی‌‌ زیستی   Adams and Bourgeoisکه برای سازند آسماری ارائه شده در مطالعه زیست‌ چینه‌شناسی  و تعیین سـن نسـبی نهشته‌های سازند قم در برشهای چینه‌شـناسـی عطاری و گرماب استفاده شد. بر همین اساس و با توجه به گونــه‌های شاخص معرفی شده در زون‌بندی زیسـتی Adams and Bourgeois  مقطع چینه‌شناسی عطاری با  زیسـت زون‌ شماره 1 به نام Borelis melo group-Meandropsina iranica Assemblage Zone (1)  قابل تطبیق و مقایسه است. به این ترتیب، سن پیشنهادی برای این  مقطع  بوردیگالین است. سن نسبی مقطع چینه‌شناسی گرماب با تـوجــه به موقعیـت چینه‌شناسی و حضـور روزن‌دارانی مانند Triloculina trigonula و Triloculina tricarinata و  triloba Globigerinoides  احتمالا" اکیتانین است.

 

کلید واژه‌ها: ایران مرکزی، سمنان، میوسن پیشین، زیست چینه‌شناسی‌، روزن‌داران، سازند قم

  * دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین‌شناسی،  ایران، تهران