ویژگیهای ژئوشیمیایی چینه‌های فامنین در ایران(برش میغان) و مراکش(برشهای مراکیب و بو)

  ویژگیهای  ژئوشیمیایی  چینه‌های  فامنین در ایران(برش میغان)  و مراکش(برشهای مراکیب  و بو)

                                        

نوشته: دکتر سید محمود حسینی نژاد*،  دکتر مهدی یزدی**   و  دکتر قدرت  الله ترابی**

 

 

چکیده                                                                                                         

     تعدادی  نمونه‌ آهنی شده  از چینه‌های فامنین ایران و مراکش جمع‌آوری شد. این نمونه‌ها تحت آزمایش فعالیت نوترونی (AAN) واقع شده و برخی اطلاعات درباره تغییرات ژئوشیمیایی پس از رسوب‌گذاری آنها به‌دست آمد. نمونه‌های جمع‌آوری شده  شامل گرهکهای آهنی شده  و قطعاتی از بازوپایان، گونیاتیتها و شکم‌پایان  از انتهای سازند خوش‌ییلاق در منطقه میغان  در ایران  و رأس عضو H  از برش  بو تسرفین در مراکش است. بر اساس اطلاعات به‌دست آمده  از آزمایش فعالیت نوترونی(NAA) نمونه‌های جمع‌آوری  شده برشهای فوق با هم مقایسه شدند. بر اساس این مقایسه،  شباهت گسترده‌ای  بین نهشته‌های فامنین ایران  و مراکش از نظر ترکیب شیمیایی و عناصرکمیاب(دی اکسید تیتانیم و لوتسیوم) به‌دست آمد. همچنین تشابه بین شکل، بافت عمومی  و جنس بلورها در نمونه‌های هر دو کشور آشکار شد. به‌نظر می‌رسد بلورهای آهنی در نمونه‌ها، در ابتدای رسوب‌گذاری به شکل پیریت بوده  و در نهایت به هماتیت تبدیل شده است.  به احتمال زیاد  محیط رسوبی  در ابتدا ژرف  وکم‌اکسیژن  بوده  و سپس در اثر بالا آمدگی کف حوضه،  به  یک  محیط کم‌ژرفا  و اکسیژن‌دار تبدیل  شده است.

 

کلید واژه‌ها: گرهکهای آهنی، میغان، بو، خوش ییلاق

  *دانشکده علوم زمین، دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان، ایران             

**  گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران