شرایط زمین‌شناسی و تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی تراورتنهای تزئینی آذرشهر

  شرایط زمین‌شناسی و تعیین ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی  تراورتنهای تزئینی آذرشهر

 

نوشته: سید هادی حسینی*  و    دکتر حمید آقابابایی**

چکیده

      استان آذربایجان شرقی بهلحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و زمین‌شناسی، دارای ذخایر عظیم مواد معدنی و بویژه سنگهای تزیینی و ساختمانی است. به علت قرارگیری این استان بر روی نوار داغ مرمر و تراورتنهای چشمه‌ای ایران و نیز فعالیتهای گذشته کوههای سهند و سبلان سنگهای تزیینی این ناحیه از غنا و کیفیت بسیار مطلوب و شهرت جهانی برخوردارند.

درمقاله حاضر وضعیت زمین‌شناسی، شرایط تشکیل ذخایر تراورتن ایران مورد مطالعه اجمالی قرار گرفته است. درادامهویژگیهای فیزیکی و شیمیایی تراورتنهای تزیینیمنطقه آذرشهر  به طور کمی و کیفی مطالعه و بررسی شده‌اند و نتایج مطالعات آزمایشگاهی و تجزیه شیمیایی آنها بهصورت جدولهای مختلف ارائه  و درباره آن بحث شده است.

کلید واژه‌ها: تراورتن، ویژگیهای فیزیکی وشیمیایی، ایران، آذرشهر

   *دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

**دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران