تلفیق داده‌های سنگ‌نگاری، پتروفیزیکی و لرزه‌نگاری سه بعدی: نگرشی بر سرشت نمایی مخزن میشریف میدان رشادت واقع در خلیج فارس

  تلفیق داده‌های سنگ‌نگاری، پتروفیزیکی و لرزه‌نگاری سه بعدی: نگرشی بر سرشت نمایی مخزن میشریف میدان رشادت واقع در خلیج فارس

 

نوشته: دکتر علیرضا بشری *

 

چکیده

    میدان رشادت در مرکز خلیج فارس، یک تاقدیس با جهت یافتگی شمال- جنوب و در آن بخش بالایی سازند سروک (میشریف) دربردارنده مخزن نفتی است.

مخزن میشریف در این میدان به 5 بخش مخزنی تقسیم می‌شود. بخش بالایی (A) بهترین زون مخزنی شناخته شده است. فرایند دیاژنز از قبیل انحلال، دولومیتی شدن و درز و شکاف باعث افزایش کیفیت مخزن شده است. تحت تأثیر فرایند دیاژنز (انحلال)، نفتگیر چینه‌شناختی از نوع دیاژنتیکی ایجاد و زونهای A, B به صورت نازک‌شدگی نفتگیر را به وجود آورده‌اند. فرسایش شدید میشریف سبب افزایش تراوایی و در نتیجه افزایش کیفیت مخزن شده است. مطالعات نشان می‌دهد که دگرشیبهای محلی در بخش جنوبی یال میدان نفتی رسالت، زونهای مهم مخزنی را در این بخش ایجاد کرده و در نتیجه کیفیت مخزنی زونهای C, D افزایش یافته است .

وارونه‌سازی اطلاعات لرزه‌نگاری به پاگیری صوتی، سبب تشخیص بهتر واحدهای سنگ‌شنـــــاسی شده است. تبدیل ژرفایی   (Depth conversion)  با افقهای موجود، با اطلاعات چاه به دقت هماهنگی دارند. وارونه‌سازی (inverted impedance) رخساره‌ها و تغییرات تخلخل را که در میدان سازند میشریف بر روی اطلاعات لرزه‌نگاری دیده نمی‌شد، به وضوح قابل تشخیص کرده است .

تلفیق تفاسیر لرزه‌ای و وارونه‌سازی لرزه‌ای، اطلاعات به دست آمده سازند میشریف را به شدت افزایش داده است. مطالعات نشان می‌دهد که ستبرای با ارزش زون مخزنی قسمت باختری و شمال باختری این میدان  افزایش و به سمت مرکز و جنوب کاهش می‌یابد .

 

کلید واژه‌ها: سنگ‌نگاری، پتروفیزیک، لرزه‌نگاری سه بعدی، مخزن میشریف، دیاژنز، میدان رشادت، خلیج فارس

  * شرکت نفت فلات قاره ایران، امور پژوهش و توسعه، تهران، ایران