بررسی کانه‌زایی طلا در محدوده مسجدداغی جلفا

 

بررسی کانه‌زایی طلا در محدوده مسجدداغی جلفا

نوشته: افشین اکبرپور*، دکترایرج رساء**، دکترمحمود مهرپرتو***  و  بهزاد محمدی****

 

چکیده                                                                                 

     محدوده اکتشافی مسجد داغی جلفا در ورقه زمینشناسی 1:100000 جلفا قرار دارد. این محدوده از نظر زمینشناسی ساختاری بخشی از زون البرز باختری آذربایجان (نبوی،1355) است . قدیمیترین رخنمونهای سنگی در محدوده مورد مطالعه مربوط به فلیشهای ائوسن است که به طور گسترده در بخش جنوبی و شمال خاوری محدوده دیده میشود. بخش دیگر رخنمونهای سنگی محدوده را به طور عمده مجموعه سنگهای آتشفشانی آندزیت- تراکی آندزیت تشکیل می‌دهدکه براثر عملکرد تودههای نفوذی درونی کوارتز مونزونیتی  قرار گرفته و دگرسانی فیلیک و فیلیک کربناتی را در محدوده مورد مطالعه ایجاد کردهاند. کانیسازی بهطور عمده در مجموعه آتشفشانی به صورت رگههای سیلیسی _ باریتی نمود یافته است.

مطالعات کانهنگاری وSEM در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده وجود کانیسازی از نوع سولفیدی بخصوص سولفیدهای مس سرب و روی  و انواع  پیریت است که بهصورت اولیه وثانویه ظاهر شدهاند.کانیسازی گالن و اسفالریت در رگه اصلی محدوده دیده شده و در بخش دگرسان شده گمانه‌های حفاری دیده نمیشود (حاجی علیلو،1378).

مطالعاتSEM نشان دهنده عدم وجود طلا در کانههای سولفیدی است. از طرفی مطالعات میانبارهای سیال در محدوده نشان دهنده دمای پایین هنگام تشکیل کانه‌زایی طلا است (از 120 تا 150 درجه سانتیگراد) و مقدار شوری بسیار کم که نشان دهنده احتمالی عدم حمل طلا توسط کمپلکسهای کلریدی در این مرحله بوده است (.(Mehrpartou, 1993 بررسیها با توجه به عناصر پاراژنز،  باطله و همچنین دگرسانی در اطراف رگههای سیلیسی نشان دهنده وجود یک کانسار مس پورفیری طلادار است، که رگههای طلادار از نوع اپیترمال با ســــولفید بالا و در شـــــکستگیهای وابسته به این سامانه پورفیری جایگزین شده است (Zoto, 1992).

 

کلیدواژه‌ها : طلا،کانه زایی، کانه‌نگاری، میانبارهای سیال، مسجدداغی، جلفا، ایران

   * دانشگاه آزاد اسلامی،  واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

** دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

*** پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

**** سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور