بررسی سنگ شناسی سنگهای آتش فشانی نئوژن در منطقه تودشک (جنوب باختری نائین)

بررسی سنگ شناسی سنگهای آتش فشانی نئوژن  در منطقه تودشک (جنوب باختری نائین)
 
نوشته : منیره خیرخواه
منطقه تودشک در جنوب باختری نائین در ایران مرک.ی واقع شده است.این منطقه در کمربند ماگمایی ارومیه – دختر قرار دارد و بخشی از نقشه000،1:100 کجان می باشد. در منطقه تودشک رخنمونهای سنگی وابسته به دورانهای میانه زیستی  و نوزیستی حضور دارند واحدهای سنگی از آهکهای کرتاسه بالا، سنگهای ولکانیکی ترشیری (گدازه ها و آذرآواریها) و نهشته های کواترنری تشکیل شده اند.
     نهشته های نئوژن این منطقه با سازند قرمز فوقانی (U.R.F)آغاز می گردد و پس از آن واحدهای الیوین بازالت (Ngb) آندزی بازالت و پیروکسن آندزیت ‌(Ng pa)  ، نهشته های لاهار (Bgla)، داسیت آندزیتی ، و  داسیت (Ngd)، قرار گرفته اند.
     شواهد و مطالعات سنگ شناسی و ژئوشیمیایی بر تنوع واحدهای نئوژن در منطقه تودشک دلالت دارد ترکیب این سنگها  از بازالت تا داسیت تغییر می کند. اغلب سنگهای آتشفشانی منطقه گرایش سدیک دارند. و از پدیده مهم این منطقه فرآیند تبلور بخشی و اختلاط ماگمایی (AFC)می باشد.
     سنگهای بازیک منطقه تحت تاثیر  دگرسانی واقع شده اند که در این دگرسانی فشار سیالات و درجه حرارت  و نیز عملکرد گازهای فرمرولی نقش عمده ای داشته اند.
     منطقه  تودشک از لحاظ تکتونیکی  دارای تکتونیک شکننده بوده و گسله ها و شکستگیها فراوان موجود در این منطقه  از روند  ساختاری اصلی کمربند ماگمایی ارومیه – دختر تبعیت می کند.  این رزیم تکتونیکی  سبب جایگیری – مواد آتشفشانی شده و با توجه به نمودارهای مختلف ژئوشیمیایی  و تکتونوماگمایی بازالتهای  منطقه متعلق به ی محیط کششی می باشند که تحت تاثیر آلایش پوسته ای و تبلور تفریقی قرار گرفته اند.     
      با بررسیهای ژئوشیمیایی ، این بازالتها در قلمرو ماگمای ساب آلکالن قرار گرفته اند و با مطالعه دیاگرامهای عنکبوتیؤ‌ماگمای اولیه با مواد پوسته ای بویژه گنیس آمفیبولیتی آلایش یافته است و در مقایسه ای  که بین سنگهای بازالتی منطقه وانواع  بازالتهای ساب آلکالن پارانا، دکن و اتیوپی و ریوگراند صورت گرفته است. بازالت نئوزن منطقه تودشک بیشترین شباهت را با بازالتهای ریفت ریوگراند نشان می دهد و با توجه به این مسئله ، ذوب بخشی از یک گوشته تهی شده، مسئول تشکیل این بازالتها می باشد و با بازالتهای
Steans در شمال آمریکا (Basin and Rang)از نظر منشاء مشابهت دارد.