مطالعه رگچه ها و ریز رگچه ها در کانسار مس پورفیری سونگون آذربایجان خاوری

مطالعه رگچه ها و ریز رگچه ها در کانسار مس پورفیری سونگون آذربایجان خاوری
 
 دکتر آ.آ. کلاگری، دکتر آر .آ.دی پاتریک، دکتر د.آ. پولیا
  
   مجموعه ماگمایی منطقه سونگون بخشی از کمربند ماگمایی دوران نوزیستی ایران است که دارای روند شمال باختری- جنوب خاوری است، پورفیری های سونگون به شکل استوک (stock)
   و دایک (dike) می باشند و از نظر ترکیب سنگ شناسی از کوارتز- مونزودیوریت و کوارتز مونزونیت و گرانودیوریت تا گرانیت تغییر می نمایند.
   استوک ها به دو گروه I و II تقسیم شده اند. استوک های پورفیری گروه II به عنوان میزبان کانه های مس به شدت گسلیده و درزه و شکافدار آبدار شده اند. استوک های کانه دار نوع
   رویدادهای چندگانه را تحت اثر درزه های آبدار تحمل نموده اند که منجر به تشکیل انواع استوک ورک (stock-work) و رگچه های کوارتز و همچنین رگچه های در پیوند با تشکیل سولفیدها، کربناتها، سیلیکاتها و سولفاتها گردیده است. رگچه های به نظر می رسند که در سه مرحله جداگانه ولی بطور پیوسته از درزه های آبدار (Hydro-fracture) تشکیل شده باشند.
   رگچه ها و ریزرگچه های کوارتز نوع Eدر مرحله اولیه تشکیل شده اند. رگچه ها و ریزرگچه های کوارتز- سولفید، کوارتز- مولی، کالکوپیریت، پیریت، مولیبدنیت، دولومیت، کلسیت- پیریت و سریسیت در مرحله میانه و ایندریت (گچ موجود)، کوارتز نوع (Hydro-fracturing)، چرت و مقداری رگچه ها و ریزرگچه های کلسیت و کلسیت- پیریت مشخصه آخرین عملکرد فرآیند درزه آبدار (Hydro-fracturing) هستند