پدیده های سنگ زایشی مجموعه الترامافیک- مافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران

پدیده های سنگ زایشی مجموعه الترامافیک- مافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران
 
حبیب الله قاسمی، دکتر مسیب سبزه ایی، دکتر اوره بلون، دکتر ابراهیم راستاد، دکتر محمد هاشم امامی
  
   توده الترامافیک- مافیک سیخوران در داخل دگرگونه های پالئوزوییک و با مرز گسله (گسل آشین) در زیر گلوکوفان شیست های مزوزوئیک قرار گرفته و از سه واحد (الف) هارزبورزیتی پورفیروکلاستیک با بافتها و ترکیبات دیرگداز و پسماندی کانیها و سنگ کل پریدوتیتهای گوشته آلپی (ب) عبوری متشکل از دونیتهای پورفیرکلاستیک پسماندی و کومولاهای الترامافیک ماگمایی و (ج) کومولاهای الترامافیک- مافیک لایه ای، تشکیل شده است. گابروی ایزوتروپ آبشور به سن تریاس میانی- فوقانی و دایکهای پراکنده دیابازی به سن ژوراسیک میانی- فوقانی و کرتاسه، تمامی این واحد واحدها را قع می نمایند. مطالعه دقیق واحدهای ماگمایی این مجموعه نشان می دهد که بخش زیرین توالی کومولایی (الترامافیک) را یک سیستم باز که با ورود ماگمای تازه، تجدید می شده و بخش فوقانی آن (گابروهای لایه ای) در یک سیستم بسته متبلور شده است. این روند با روند تبلور توالی ماگمایی افیولیتهای کم تیتان مطابقت دارد.
   این مجموعه در اثر کشش و ایجاد گسیختگی در پوسته پلاتفورمی ایران زمین و بالا زدگی و دوب بخشی گوشته فوقانی (20 تا 30 درصد) در خلال یا قبل از کربونیفر فوقانی- پرمین (همگام بارخداد کوهزایی هرسینین و آغاز ریفت زایی حوضه های نئوتتیس زاگرس و سنندج- سیرجان) ایجاد شده و سپس در تریاس میانی- فوقانی (رخداد سیمرین پسین) و ژوراسیک میانی- فوقانی (رخداد سیمرین پسین) به ترتیب مورد هجوم گابروهای ایزوتروپ و دایکهای دیابازی قرار گرفته است.