بررسی الگوی درزه ها در تاقدیس بادامستان (کوههای زاگرس)

بررسی الگوی درزه ها در تاقدیس بادامستان (کوههای زاگرس)
پیمان نواب پور
  
   تاقدیس بادامستان یکی از تاقدیسهای پهنه زاگرس چین خورده در ایران است و سازندهای رخنمون یافته در آن به ترتیب از قدیم به جدید عبارتند از: شیل و مارن های گورپی- پابده، سنگ آهک آسماری، تبخیریها و شیل و مارن های رازک- گچساران و آغاجاری و کنگلومرای بختیاری، مطالعه الگوی درزه ها در سازند مقاوم آسماری نشان دهنده همزمانی تشکیل آنها با چین خوردگی است به گونه ای که زیر تنشهای حاکم به شکلی متقارن نسبت به محور چین آرایش یافته اند. از سوی دیگر، وجود تاقدیس دیگری از سازند بختیاری در مجاورت شمال خاوری تاقدیس بادامستان تداعی کننده حرکات گرانشی(؟) بر روی لایه های شکل پذیر است و شبکه درزه های موجود در آن بیانگر تنشهای جدید می باشد.