کاربرد روشهای مختلف پردازش تصویر روی داده های ETM+ به منظور اکتشاف کانسارهای مس نوع پورفیری و رگه‌ای در منطقه کوه ممزار- کوه‌پنج در استان کرمان

  کاربرد روشهای مختلف  پردازش تصویر روی داده های ETM+ به منظور اکتشاف کانسارهای مس نوع پورفیری و رگه‌ای در منطقه

 کوه ممزار-  کوه‌پنج در استان کرمان

نوشته: مهدی هنرمند* و دکتر حجت‌ا رنجبر**

چکیده

منطقه مطالعاتی در بخش جنوب شرقی کمربند آتشفشانی-رسوبی ایران مرکزی واقع شده است. سنگهای آتشفشانی _ رسوبی ائوسن، اصلی‌ترین واحد زمین‌شناسی منطقه را تشکیل می دهند که نفوذ توده های الیگومیوسن در آنها، باعث کانسار سازی و دگرسانی گسترده در سطح منطقه شده است. در این تحقیق از روش‌های مختلف پردازش تصویر (نسبت‌گیری باندی، روش کروستا، رده‌بندی فازی و  تحلیل عامل  خطوارگی ) به منظور شناسایی زونهای دگرسانی مرتبط با کانسارهای مس استفاده شده است. در مطالعه حاضر، روش رده‌بندی نظارت شده فازی با استفاده از تصاویر پردازش شده حاصل از روش کروستا یکی از موفق‌ترین فنون پردازش تصویر برای تفکیک دقیق مناطق دگرسانی گرمابی همراه با کانسارهای مس پورفیری تشخیص داده شد. تحلیل خطواره‌های تفسیرشده  از تصویر فیلتر شده باند 8 ETM+، به‌عنوان روش دیگری برای شناسایی کانسارهای مس پورفیری و رگه ای پیشنهاد می‌شود. ارتباط نزدیکی بین عامل  خطوارگی و موقعیت کانسارهای مس در منطقه مشاهده شد. پس از تحلیل و تفسیر نتایج، تعدادی نقطه کنترلی  برای نمونه برداری انتخاب شدند. نتایج به‌دست آمده از مقاطع نازک و پراش  پرتو  ایکس نشان داد که داده‌های+ ETM قابلیت نقشه برداری مناطق دگرسان را دارند. 

کلید واژه‌ها: تصاویر ETM+، پردازش تصویر، طبقه بندی فازی، کانسارهای پورفیری، کرمان

* کارشناس ارشد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

** استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان