یافته‌های تازه پیرامون سیستم ژوراسیک در شمال بلوک طبس (خاور ایران مرکزی)

  یافته‌های تازه پیرامون سیستم ژوراسیک در شمال بلوک طبس (خاور ایران مرکزی)

نوشته :  کاظم سید امامی*،  فرانتس فورزیش **و  مارکوس ویلمسن**

چکیده

      بلوک طبس یکی از اجزای ساختاری خرد قاره مرکز و خاور ایران است که در فاصله تریاس پسین و ژوراسیک در خاور ورقه ایران شکل گرفته است.

براثر  نوسانهای جهانی سطح آب دریا و جنبشهای متعدد زمین ساختی در مقیاس جهانی ، منطقه ای ومحلی، بویژه در زمانهای ژوراسیک میانی و پسین، حوضه‌های رسوبگذاری متعدد و متنوع با رخساره های سنگی متفاوت در شمال بلوک طبس شکل گرفته است که تنظیم زمانی و انطباق آنها با هم، فقط با مطالعات تفصیلی و بسیار دقیق میسر است. در این بررسی، ضمن بازنگری و تعریف جدید ردیفهای چینه‌سنگی سیستم ژوراسیک در بخش شمالی بلوک طبس ، سعی شده است تا با توجه به زمین ساخت فعال همزمان با رسوبگذاری، ترکیب سنگشناسی و جایگاه چینهشناسی ردیفهای چینه سنگی ژوراسیک میانی و بالایی منطقه، یک الگوی ساده و عملی برای تنظیم و انطباق ردیفهای چینه سنگی موجود ارائه شود. بدین ترتیب، سازندهای ژوراسیک میانی و بالایی (گروه مگو) در قالب سه زیر گروه جدید: بغمشاه، اسفندیار و گره‌دو قرار داده شده است. ضمناَ سازند قلعه دختر  بازنگری  شده و به بخش آهکی آن محدود گردیده است. افزون براین سه سازند جدید با نامهای سیخور (کالوین)، کمرمهدی (کالوین تا کیمریجین زیرین) و کرند (اکسفوردین بالایی تاکیمریجین میانی) معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها: ایران مرکزی، بلوک طبس، رشته کوه شتری، سیستم ژوراسیک، چینه شناسی، فسیل شناسی، محیط رسوبی.

  *دانشکده   مهندسی معدن ، پردیس  دانشکده فنی، دانشگاه تهران.

  **انستیتو فسیل‌شناسی، دانشگاه ووستنبورگ، آلمان.