ثبت شرایط آب‏ و هوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو، برش قلعه‌دره

ثبت شرایط آب‏ وهوایی بارمین بر اساس تجمع نانوفسیل‌های آهکی در سازند گرو، برش قلعه‌دره

مریم افتخاری1، اعظم ماهانی‌پور2 و محمد داستان‌پور3

تاریخ دریافت:  20/ 11/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 29/ 05/ 1396

چکیده

در مطالعه حاضر رسوبات بارمین در سازند گرو در یال جنوب باختری تاقدیس کبیرکوه (برش قلعه‌دره) از نقطه نظر نانوفسیل‌های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. در رسوبات تحت بررسی 3 حادثه نانوفسیلی شاخص ثبت شد و بر اساس آنها زیست‌زون NC5 و قسمت‌های ابتدایی زیست‌زونNC6  و زیرزون‌های NC5c، NC5d و NC5e از زوناسیون Roth (1978) و زیست‌زون‌های CC5 ، CC6 و CC7 از زوناسیون سیسینگ Sissingh (1977) تشخیص داده شد. در محدوده تحت بررسی جنس و گونه‌های شاخص آب گرم از قبیل lehmanii , Cyclagelosphaera  margerelii  Diazomatolithus ، Lithraphidite carniolensis       spp. Nannoconus spp.,  Micrantholithus، Rhagodiscus asper  و Watznaueria spp.  به موازات جنس و گونه‌های شاخص آب سرد از قبیل Biscutum constans  ، Helenea chiastia و Zeugrhabdotus emberger حضور دارند. درصد فراوانی گونه‌های آب گرم بیش از گونه‌های آب سرد است و روند معکوس در فراوانی آنها دیده می‌شود. بر اساس فراوانی جنس و گونه‌های شاخص آب گرم و سرد، 3 فاز گرم‌شدگی و 2 فاز سردشدگی در محدوده مورد مطالعه قابل ثبت است که شامل حادثه گرم‌شدگی قسمت‌های ابتدایی بارمین پیشین، سردشدگی بارمین پیشین، گرم‌شدگی بارمین میانی، سردشدگی بارمین پسین و گرم‌شدگی مرز بارمین- آپتین است. لازم به ذکر است که این مطالب با داده‌های ثبت شده از سایر نقاط دنیا در حوضه‌های تتیس (از جمله ایتالیا) و بورآل (از جمله شمال ‌باختر آلمان و شمال‌ خاوری انگلستان) همخوانی دارد.

کلید‌واژه‌ها: بارمین، بیوستراتیگرافی، پالئواکولوژی، سازند گرو، نانوفسیل‌های آهکی.

1کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3استاد، موسسه آموزش عالی کرمان، کرمان، ایران

نویسنده مسئول: اعظم ماهانی‌پور؛ E-mail: a_mahanipour@uk.ac.ir