بررسی ژنز تورمالین های منطقه شربیت، شمال خاوری اهر- آذربایجان شرقی و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرایندهای تشکیل تورمالین

بررسی ژنز تورمالین­ های منطقه شربیت، شمال­ خاوری اهر- آذربایجان ­شرقی و رفتار عناصر نادر خاکی در طی فرایندهای تشکیل تورمالین

میترا افتخاری1، محمدرضا حسین ­زاده2 و محسن مؤید2

تاریخ دریافت:  21/ 03/ 1396                                                          تاریخ پذیرش: 14/ 06/ 1396

 

چکیده

منطقه مورد مطالعه در مجاورت روستای شربیت و در فاصله 28 کیلومتری شمال خاوری اهر در استان آذربایجان­ شرقی واقع شده است. توده کوارتزمونزونیتی واقع در این منطقه میزبان تورمالینهای گرمابی است که بر مبنای ویژگی­ های بافتی به صورت رگه ­ای، توده­ای (کوارتز- تورمالین)، پرکننده فضای خالی و سیمان برشی مشاهده می­ شوند. بر اساس مطالعات سنگ­ نگاری و نتایج ریزکاو الکترونی (EPMA)، تورمالین ­ها از نوع دراویت- شورلیت (با تمایل بیشتر به سمت دراویت) هستند و در گروه قلیایی قرار می­ گیرند. ویژگی­ هایی مانند نسبت بالای Mg به Fe، منطقه­ بندی، مقدار F و تمایل به سمت بیرونی بردارهای تهی ­شدن از قلیایی و پروتون­ زدایی، نشانگر تشکیل تورمالین­ ها در شرایط گرمابی است. روند عمومی عناصر نادر خاکی تورمالین­ ها با سنگ درونگیر مطابقت دارد؛ به ­طوری که در این نمونه­ ها نیز عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین غنی ­شدگی نشان می­دهند. این الگو بیانگر کنترل این عناصر توسط سنگ میزبان است و نشان می ­دهد که سیال گرمابی غنی از بُر نقش نسبتاَ کمتری در ایجاد این الگو داشته است.

کلیدواژه­ ها: شربیت، اهر، کوارتزمونزونیت، کوارتز- تورمالین، دگرسانی گرمابی، زمین­ شیمیایی، عناصر نادر خاکی.

1کارشناسی ­ارشد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استاد، گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

نویسنده مسئول: محمدرضا حسین ­زاده؛  E-mail; mr-Hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir