زیست‎چینه‌نگاری و دیرینه‎بوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها

زیستچینه‌نگاری و دیرینهبوم‌شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، شرق حوضه کپه‌داغ بر مبنای استراکدها

سمیه سنجری1، فاطمه هادوی2، مرضیه نطقی‌مقدم3 و محسن علامه4

تاریخ دریافت:  09/ 09/ 1395                                                          تاریخ پذیرش: 28/ 05/ 1396

چکیده

در پژوهش کنونی استراکدهای سازند آب‌دراز در برش چهچهه مطالعه و بررسی شدهاند. ضخامت سازند آب دراز در این برش 385 متر و متشکل از شیل و مارن همراه  با 3 افق سنگ‌آهک گلسفیدی است. این مطالعات، منجر به شناسایی 16 جنس و 51 گونه از استراکدها شده که بر مبنای گونه‌های شناسایی شده 4 زون زیستی تعیین شد. طبق بایوزون‌های استراکدی شناسایی شده و انطباق با نانوفسیل‌های آهکی در این برش، سن سازند، سانتونین پسین تا ابتدای کامپانین پسین تعیین گردید. حضور گونههای شاخص آب گرم و عدم حضور گونه‌های شاخص آب سرد پیشنهاد دهنده گرمای سطح آب در این منطقه است. همچنین بر مبنای حضور گونه‌های شاخص استراکد تغییر عمق و سطوح بالای اکسیژن پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها: زیست‌چینه‌نگاری، دیرینه‌بومشناسی، استراکد، آب‌دراز، چهچهه، کپهداغ.

1دانشجوی دکترا، پردیس بین‌الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

نویسنده مسئول: فاطمه هادوی؛ E-mail: fhadavi@ferdowsi.um.ac.ir