ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع

ریزرخساره‌ها و محیط رسوبی سازند جهرم در برش سالدوران و دشت زری، شهرکرد، زاگرس مرتفع

مریم سلطانی نجف‌آبادی1، سیداحمد بابازاده2، محسن آل علی3 و برزو عسگری پیربلوطی4

تاریخ دریافت:  25/ 05/ 1395                      تاریخ پذیرش: 28/ 05/ 1396

چکیده

سازند جهرم متشکل از سنگ‌های آهکی ضخیم‌لایه خاکستری رنگ و توده‌ای است که عمدتاً دارای فسیل روزنبران هستند. در این تحقیق دو برش چینهشناسی سالدوران و دشت زری انتخاب شد که ضخامت آنها به ترتیب 200 و 176.5 متر است. این برش‌های چینهشناسی در باختر شهرکرد (زاگرس مرتفع) واقع هستند. مرز زیرین سازند جهرم در برش سالدوران با سازند پابده گسلی و مرز بالایی آن نیز توسط گسل قطع شده است و در کنار سازند گورپی قرار دارد. مرز زیرین سازند جهرم در برش دشت زری به‌طور ناپیوسته روی سازند گورپی قرار دارد و رأس آن با ناپیوستگی همشیب در زیر سازند پابده واقع است. بر اساس مشاهدات میکروسکوپی و محتویات فسیلی، 8 رخساره در چهار کمربند رخساره‌ای شناسایی شده است. این رخساره‌ها که از ناحیه جزرومدی تا ناحیه عمیق حوضه در محیط رمپ کربناته گسترش دارند؛ شامل: 1) مادستون، 2) وکستون/ پکستون رافیدیونیتا پلی مورفینا، 3) وکستون روزن‌بران بدون منفذ- منفذدار، 4) پکستون جلبک قرمز، 5) وکستون روزن‎بران منفذدار بزرگ، 6) وکستون روزنبران پلانکتون- جبک قرمز، 7) وکستون روزن‎بران بدون منفذ کوچک- پلانکتون و 8) مادستون روزن‎بران پلانکتون هستند. از میان 8 رخساره شناسایی شده، فقط 2 رخساره در هر دو برش مشترک نیستند که شامل: 1) وکستون روزن بران منفذدار کوچک- پلانکتون و2) وکستون روزن‎بران پلانکتون– جلبک قرمز هستند. سن سازند جهرم بر اساس مجموعه روزن بران به ائوسن پیشین و میانی نسبت داده شده است.

کلیدواژهها: ریزرخساره، سازند جهرم، شهرکرد، رمپ کربناته.

1دانشجوی دکترا، گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3استادیار، گروه زمینشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4استادیار، گروه مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مسجد سلیمان، مسجدسلیمان، ایران

نویسنده مسئول: سیداحمد بابازاده؛ E-mail: Seyedbabazadeh@yahoo.com